Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu astmy u dzieci

Pytania praktyczne:
• Jakie są przyczyny świszczącego oddechu u dzieci?
• Czy glikokortykosteroidy wziewne mają wpływ na wzrost ostateczny u dzieci?
• Czy można wyrosnąć z astmy oskrzelowej?

Streszczenie:
Tło:
Rozpowszechnienie astmy oskrzelowej na świecie wzrasta o około 50% na dekadę. Jest ona najczęstszą chorobą przewlekłą wieku dziecięcego.
Cel: Omówienie istotnych zagadnień, powodujących wiele kontrowersji w diagnostyce i leczeniu astmy u dzieci.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Nieswoistość objawów jest powodem niedostatecznego rozpoznawania astmy – szczególnie u dzieci do 5. r.ż. Brak możliwości wykonywania w tej grupie wiekowej badań czynnościowych powoduje, że o rozpoznaniu decyduje przede wszystkim obraz kliniczny, wykluczenie innych niż astma przyczyn obturacji oraz dobra odpowiedź na próbę leczenia. Lekami pierwszego wyboru w leczeniu przewlekłym są wziewne glikokortykosteroidy, co do których wciąż występują obawy o występowanie działań niepożądanych, szczególnie u dzieci. Leczenie przewlekłe glikokortykosteroidami w dawkach małych i średnich jest na ogół bezpieczne. Liczne działania zarówno w zakresie profilaktyki pierwotnej, jak i wtórnej nie  przynoszą obecnie oczekiwanych korzyści. Astma oskrzelowa jest chorobą trwającą całe życie. W okresie remisji pacjent jest wolny od objawów klinicznych, ale proces zapalny w drogach oddechowych jest wciąż obecny.

Summary:
Background:
In the world the prevalence of asthma increases by about 50% per decade. It is the most common chronic disease of childhood.
Objective: Discussion of key issues, causing a lot of controversy in the diagnosis and treatment of asthma in children.
Method: A literature review.
Discussion: Non-specificity of the symptoms is the reason of under diagnosing asthma, especially in children under 5 years old. Lack of ability to perform, in this age group, objective function tests makes that diagnosis is determined primarily by the clinical presentation, exclusion of non-asthma causes airway obstruction and a good response to the trial of treatment. First-line drugs in chronic asthma therapy are inhaled glucocorticosteroids. There are still, concerns about their side effects, especially in children. Chronic treatment using small and medium doses of these drugs is generally safe. Numerous activities in the field of primary and secondary prevention do not  provide the expected benefits. Asthma is a lifelong disease. During remission the patient can be free of clinical symptoms, but inflammation in the airways is still present.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.