Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Percepcja choroby przez pacjenta

Streszczenie:
Tło: U chorego od momentu zauważenia niepokojących objawów kształtuje się obraz własnej choroby. Przekonania pacjenta, co do natury jego schorzenia to bardzo istotny czynnik decydujący o jego zachowaniu w chorobie i wpływający na efektywność leczenia.
Cel: Określenie zadań, jakie stoją przed lekarzem, związanych z kształtowaniem adekwatnego obrazu choroby u pacjenta.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Obraz własnej choroby ma wpływ na szukanie pomocy medycznej, stosowanie się do zaleceń lekarskich oraz adaptację do przewlekłej choroby. Elementy obrazu własnej choroby to: identyfikacja objawów, przyczyny następstwa choroby, czas trwania (chroniczność/ostrość oraz cykliczność), skuteczność leczenia, osobista kontrola nad przebiegiem choroby, rozumienie choroby i reprezentacja emocjonalna. Wytworzony
w umyśle pacjenta obraz własnej choroby może być niezgodny z wiedzą medyczną. Nie tylko właściwe rozpoznanie, ale także kreowanie adekwatnego obrazu choroby pozwala najskuteczniej pomóc pacjentowi.

Abstract:
Backgroun: Once alarming symptoms have been noticed by patient, he/she creates representations of his/her illness. Beliefs about illness are very important factors, which determinate patients’ behaviour and have an influence on effectiveness of treatment.
Aim: To describe tasks faced by a physician associated with creation of adequate illness representations in the patient.
Method: The review of current professional literature.
Discussion: Illness representations have an influence on the seeking of medical help, adherence to medical regime, and adaptation to a chronic disease. The illness representations elements are: the identification of symptoms of disease, causes, consequences, timeline (acute/chronic, and cyclical timeline), treatment control, personal control, illness coherence, and emotional representations. The components provide a framework for patients to make sense of their symptoms, assess health risk, and direct action and coping. These representations do not always coincide with medical knowledge. Not only the proper diagnosis, but also the creating adequate illness representations contribute to the effective medical care.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.