Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zmniejszanie ryzyka niepożądanych zdarzeń polekowych u osób w starszym wieku

Streszczenie:
Niepożądane zdarzenia polekowe występują u ≥ 15% pacjentów w starszym wieku, zgłaszających się do gabinetów lekarskich, szpitali i placówek opieki długoterminowej. Zdarzeniom tym można potencjalnie zapobiec nawet w 50% przypadków. Częste, poważne manifestacje tych zdarzeń obejmują: upadki, niedociśnienie ortostatyczne, niewydolność serca oraz majaczenie. Najczęstszymi przyczynami zgonów są: krwawienie z przewodu pokarmowego lub wewnątrzczaszkowe oraz niewydolność nerek. Leki przeciwzakrzepowe oraz przeciwcukrzycowe, diuretyki i niesteroidowe leki przeciwzapalne są przyczyną największej ilości możliwych do uniknięcia hospitalizacji związanych z niekorzystnymi zdarzeniami polekowymi. Strategie wykorzystywane w celu zmniejszenia ryzyka niepożądanych zdarzeń polekowych obejmują: zaprzestanie farmakoterapii, oszczędne przepisywanie nowych leków, zmniejszenie liczby lekarzy przepisujących farmaceutyki oraz częste przeglądy leków. Kryteria Beersa, STOPP (narzędzie przesiewowe wykrywające potencjalnie niewłaściwe przepisywanie leków u starszych osób) oraz START (narzędzie przesiewowe powiadamiające lekarzy, jakie jest właściwe leczenie) mogą pomóc w wykryciu leków wywołujących niepożądane zdarzenia polekowe. Nie można uniknąć wszystkich potencjalnie niewłaściwie przepisywanych leków. Lekarze powinni włączać pacjentów w proces wspólnego podejmowania decyzji oraz zindywidualizować przepisywanie leków w oparciu o występujące schorzenia somatyczne, poziom funkcjonowania oraz uwarunkowania społeczne, jakość życia i rokowanie.
Summary:
Adverse drug events occur in 15 percent or more of older patients presenting to offices, hospitals, and extended care facilities. These events are potentially preventable up to 50 percent of the time. Common serious manifestations include falls, orthostatic hypotension, heart failure, and delirium. The most common causes of death are gastrointestinal or intracranial bleeding and renal failure. Antithrombotic and antidiabetic medications, diuretics, and nonsteroidal anti-inflammatory drugs cause most of the preventable hospital admissions due to adverse drug events. Strategies to reduce the risk of adverse drug events include discontinuing medications, prescribing new medications sparingly, reducing the number of prescribers, and frequently reconciling medications. The Beers, STOPP (screening tool of older persons’ potentially inappropriate prescriptions), and START (screening tool to alert doctors to right treatment) criteria can help identify medications causing adverse drug events. Not all potentially inappropriate medications can be avoided. Clinicians should involve patients in shared decision making and individualize prescribing decisions based on medical, functional, and social conditions; quality of life; and prognosis.

Więcej informacji online na stronie http:/www.aafp.org/afpI

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.