Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

Streszczenie:
Tło:
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów jest najpowszechniejszą chorobą reumatyczną w dzieciństwie, występującą u 1 na 500 dzieci. Pomimo zwiększenia w ostatnich latach liczby opcji leczenia i poprawy wyników terapeutycznych nadal chorobowość jest znacząca.
Cel:
Artykuł przedstawia objawy kliniczne, ocenę, wykrywanie powikłań, opcje leczenia i wymagania dotyczące monitorowania, przygotowane na podstawie wytycznych opublikowanych niedawno przez Australijskie Królewskie Kolegium Lekarzy Rodzinnych (Royal Australian College of General Practitioners, RACGP); wytyczne pomagają lekarzom rodzinnym w świadczeniu najlepszej opieki i zapobieganianiu trwającej do końca życia niesprawności u pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.
Omówienie:
Lekarze rodzinni odgrywają istotną rolę we wczesnym wykrywaniu, początkowym postępowaniu i stałym monitorowaniu dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. Wczesne wykrycie obejmuje zrozumienie ram klasyfikacji podtypów młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, świadomość objawów klinicznych oraz poznanie sposobu ich wyszukiwania w wywiadzie, badaniu lekarskim i właściwych badaniach dodatkowych. Najważniejsze objawy pozastawowe młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów to zapalenie błony naczyniowej oka i zaburzenia wzrostu. Opcje leczenia obejmują niesteroidowe leki przeciwzapalne, metotreksat, leki biologiczne i kortykosteroidy. Postępowanie z zastosowaniem podejścia multidyscyplinarnego może zapobiec długofalowym następstwom. Niestety, u około 50% dzieci aktywna choroba będzie obecna w wieku dorosłym.

Summary:
Background: Juvenile idiopathic arthritis is the most common rheumatic disease in childhood, occurring in approximately 1:500 children. Despite a recent expansion in treatment options and improvement of outcomes, significant morbidity still occurs.
Objective: This article outlines the clinical manifestations, assessment, detection of complications, treatment options and monitoring requirements, with the aid of guidelines recently published by The Royal Australian College of General Practitioners, which provide practical support for general practitioners to ensure best practice care and to prevent lifelong disability in patients with juvenile idiopathic arthritis.
Discussion: General practice plays an important role in the early detection, initial management and ongoing monitoring of children with juvenile idiopathic arthritis. Early detection involves understanding the classification framework for subtypes of juvenile idiopathic arthritis, and being aware of the clinical manifestations and how to look for them, through history, examination and appropriate investigation. The major extra-articular manifestations of juvenile idiopathic arthritis are uveitis and growth disturbance. Treatment options include nonsteroidal anti-inflammatory drugs, methotrexate, biologic agents, and corticosteroids. Management using a multidisciplinary approach can prevent long term sequelae. Unfortunately, approximately 50% of children will have active disease as adults.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.