Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Stosowanie opioidów w przewlekłym bólu nienowotworowym

Część 2: Kwestie związane
z przepisywaniem leków oraz alternatywy leczenia

Streszczenie:
Tło:
W postępowaniu z bólem potrzeba czasu i wysiłku niezbędnego w celu zajęcia się jego charakterystycznymi cechami biopsychospołecznymi. Wymaga to właściwego planowania i holistycznego podejścia do pacjenta.
Cel: W artykule opisano, jak przygotować poradnię do świadczenia wysokiej jakości opieki w przewlekłym bólu, oraz szczegółowo omówiono nieosądzające i skuteczne podejście do postępowania, co obejmuje także minimalizowanie działań szkodliwych ze strony opioidów.
Omówienie: Kiedy nowy pacjent zgłasza się z istotnym powodem dla przepisania opioidów, pomocne jest spójne i holistyczne podejście. Ocena pacjentów z przewlekłym bólem obejmuje zebranie pełnego wywiadu lekarskiego, przeprowadzenie szczegółowego badania przedmiotowego – zgodnie z podejściem biopsychospołecznym – oraz zastosowanie „uniwersalnych środków ostrożności”, aby ocenić ryzyko niewłaściwego stosowania opioidów. W planie postępowania należy uwzględnić szereg sposobów leczenia bez wykorzystania tej klasy leków, ze skoncentrowaniem się raczej na aktywnych niż biernych strategiach. Wykazano, że zintegrowana, wielodyscyplinarna opieka poprawia wyniki leczenia i funkcjonowanie pacjentów ze złożonymi aspektami związanymi z przewlekłym bólem, ale dostęp do niej jest ograniczony. Zaleca się limitowane w czasie stosowanie opioidów z początkowym, a następnie regularnym monitorowaniem pacjenta, obejmującym ocenę w skalach punktowych bólu i funkcjonowania, badania toksykologiczne moczu, stosowanie się pacjenta do systemów nadzoru oraz ocenę w kierunku występowania niepożądanych reakcji i związanych z przyjmowaniem nietypowych zachowań. Kiedy zaprzestaje się przepisywania tych leków opioidów, należy je odstawiać powoli, z wyjątkiem sytuacji, w której jest to odpowiedź na przemoc lub działania przestępcze.
Summary:
Background:
Managing pain requires time and effort to attend to its biopsychosocial characteristics. This requires proper planning and a whole-of-practice approach.
Objective: This article describes how to prepare your practice for quality chronic pain care, and details a non-judgemental and effective management approach, including the minimisation of opioid harms.
Discussion: It is helpful to have a consistent, whole-of-practice approach when a patient new to the practice presents with a compelling case for opioids. Assessing patients with chronic pain includes a full medical history and detailed examination according to a biopsychosocial approach and applying ‘universal precautions’ to make a misuse risk assessment. A management plan should consider a range of non-opioid modalities, with a focus on active rather than passive strategies. Integrated multidisciplinary pain services have been shown to improve pain and function outcomes for patients with complex chronic pain issues, but access is often limited. Time-limited opioid use is recommended with initial and regular monitoring, including pain and function scores, urine toxicology, compliance with regulatory surveillance systems and assessment for adverse reactions and drug related aberrant behaviours. When ceasing prescribing, opioids should be weaned slowly, except in response to violence or criminal activity.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.