Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Przyczyny i ocena
łagodnego podwyższenia
poziomu transaminaz wątrobowych

Streszczenie:
Łagodne podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych, transaminazy alaninowej i asparaginianowej często stwierdza się w opiece podstawowej u bezobjawowych pacjentów. Potwierdzone dane wskazujące kierunek badań diagnostycznych są ograniczone. Jeśli wywiad i badanie przedmiotowe nie sugerują przyczyny, należy rozpocząć ocenę opartą na częstości występowania chorób wywołujących łagodne podwyższenie poziomu transaminaz. Najczęstszą przyczyną jest niealkoholowe stłuszczenie wątroby, które występuje nawet u 30% populacji. Inne częste przyczyny obejmują: alkoholową chorobę wątroby, uszkodzenie wątroby towarzyszące farmakoterapii, wirusowe zapalenie wątroby (typu B i C) i hemochromatozę. Do rzadszych przyczyn należą: niedobór α1-antytrypsyny, autoimmunologiczne zapalenie wątroby i choroba Wilsona. Schorzenia pozawątrobowe (np. choroby tarczycy, celiakia, hemoliza, choroby mięśni) mogą również być przyczyną podwyższenia poziomu transaminaz wątrobowych. Badania powinny obejmować profil lipidowy na czczo, pomiar glukozy, żelaza w surowicy i ferrytyny, całkowitej zdolności wiązania żelaza oraz badania na obecność antygenu powierzchniowego wirusowego zapalenia wątroby typu B i przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu C. Jeśli wyniki badań są w normie, należy przeprowadzić próbę modyfikacji stylu życia z obserwacją lub dalszymi badaniami w kierunku rzadziej występujących przyczyn. Dodatkowe badania mogą obejmować: ultrasonografię, pomiar α1-antytrypsyny i ceruloplazminy, elektroforezę białek surowicy krwi oraz badania na obecność przeciwciał przeciwjądrowych, przeciwciał przeciw endomysium mięśni gładkich i przeciwciał przeciw antygenom mikrosomalnym komórek wątroby/nerek typu 1. Skierowanie na dalszą ocenę i biopsję wątroby jest zalecane, jeśli podwyższenie poziomu transaminaz utrzymuje się przez 6 miesięcy lub dłużej.

Summary:
Mild elevations in levels of the liver enzymes alanine transaminase and aspartate transaminase are commonly discovered in asymptomatic patients in primary care. Evidence to guide the diagnostic workup is limited. If the history and physical examination do not suggest a cause, a stepwise evaluation should be initiated based on the prevalence of diseases that cause mild elevations in transaminase levels. The most common cause is nonalcoholic fatty liver disease, which can affect up to 30 percent of the population. Other common causes include alcoholic liver disease, medication-associated liver injury, viral hepatitis (hepatitis B and C), and hemochromatosis. Less common causes include α 1 -antitrypsin deficiency, autoimmune hepatitis, and Wilson disease. Extrahepatic conditions (e.g., thyroid disorders, celiac disease, hemolysis, muscle disorders) can also cause elevated liver transaminase levels. Initial testing should include a fasting lipid profile; measurement of glucose, serum iron, and ferritin; total iron-binding capacity; and hepatitis B surface antigen and hepatitis C virus antibody testing. If test results are normal, a trial of lifestyle modification with observation or further testing for less common causes is appropriate. Additional testing may include ultrasonography; measurement of α 1 -antitrypsin and ceruloplasmin; serum protein electrophoresis; and antinuclear antibody, smooth muscle antibody, and liver/kidney microsomal antibody type 1 testing. Referral for further evaluation and possible liver biopsy is recommended if transaminase levels remain elevated for six months or more.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.