Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Fundusze UE dla lekarzy rodzinnych

Streszczenie:
Tło: Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku dotyczącego dofinansowania z UE powinno zostać poprzedzone analizą funkcjonujących programów oraz możliwości, jakie dostępne są dla podmiotów służby zdrowia na rozwój praktyki lekarskiej w nowej perspektywie czasowej lat 2007-2013. Zasadniczym pytaniem, na jakie należy sobie odpowiedzieć, jest kwestia sprecyzowania celu inwestycji i jej charakteru. Drugą istotną kwestią jest dopasowanie odpowiedniego programu do indywidualnych potrzeb każdej praktyki lekarskiej. Po trzecie, istotne jest poznanie struktury dokumentów, jakie opisują zakres i możliwości ubiegania się o środki oraz przekazują wskazówki, jak napisać wniosek. Lekarz decydujący się wystąpić o dofinansowanie powinien także znać instytucję, do której chce złożyć wniosek, sposób jego oceny oraz procedurę finansowania projektu.
Cel: Zapoznanie z funkcjonującymi programami UE skierowanymi do właścicieli prywatnych zakładów opieki zdrowotnej. Zaprezentowanie możliwości uzyskania dofinansowania na rozwój praktyki lekarza rodzinnego.
Omówienie: Artykuł przedstawia kluczowe informacje dotyczące pozyskiwania środków finansowych z UE na rozwój praktyki lekarskiej. Zawiera wyselekcjonowane pod tym kątem opisy dwóch podstawowych programów, w ramach których można otrzymać dotację. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) – o zasięgu ogólnokrajowym – oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dedykowanych poszczególnym województwom. W tekście znajdują się odniesienia do kluczowych pojęć związanych z wypełnianiem wniosku o dofinansowanie. Podane zostały także odnośniki do stron internetowych instytucji odpowiedzialnych za informowanie oraz przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w zakresie omawianych programów. Poszczególne programy opisane zostały w postaci tabel, opartych na oficjalnych dokumentach administracji rządowej lub samorządowej, poszerzone o sugestie autora dotyczące pomysłów na projekt.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.