Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Bezpieczne stosowanie statyn

Nieprawidłowości dotyczące enzymów wątrobowych
i toksyczność dotycząca mięśni

Streszczenie:
Statyny odgrywają ważną rolę w opiece nad pacjentami z chorobą sercowo-naczyniową; w praktyce klinicznej ich profil bezpieczeństwa jest uznany za dobry. Ryzyko uszkodzenia wątroby przez statyny jest szacowane na mniej więcej 1%: jest to wartość podobna jak u pacjentów przyjmujących placebo. Pacjenci z poziomami transaminaz przekraczającymi górną granicę normy nie więcej niż trzykrotnie mogą nadal przyjmować statyny; podwyższenie aktywności transaminaz często ustępuje samoistnie. Współwystępujące podwyższenie poziomów transaminaz z powodu niealkoholowego stłuszczenia wątroby oraz zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C o stabilnym przebiegu nie jest przeciwwskazaniem do przyjmowania statyn. Choć mialgie występują często przy stosowaniu statyn, to zapalenie mięśni i rabdomioliza występują rzadko. Kiedy statyny przepisane są w dawce równej połowie zalecanej dawki maksymalnej lub w dawce mniejszej, częstość pojawiania się miopatii zbliżona jest do tej, która towarzyszy przyjmowaniu placebo; dlatego nie jest zalecane rutynowe monitorowanie poziomu kinazy kreatynowej u pacjentów bez objawów. Objawy miopatii zwykle ustępują w ciągu dwóch miesięcy po zaprzestaniu przyjmowania statyny i można ponownie podawać tę samą statynę w mniejszej dawce lub wypróbować inną statynę. Ważne klinicznie leki, które wchodzą w interakcję ze statynami i zwiększają ryzyko działań niepożądanych, obejmują fibraty, diltiazem, werapamil i amiodaron.

Summary:
Statins play an important role in the care of patients with cardiovascular disease and have a good safety record in clinical practice. The risk of hepatic injury caused by statins is estimated to be about 1 percent, similar to that of patients taking a placebo. Patients with transaminase levels no more than three times the upper limit of normal can continue taking statins; often the elevations will resolve spontaneously. Coexisting elevations of transaminase levels from nonalcoholic fatty liver disease and stable hepatitis B and C viral infections are not contra­indications to statin use. Although myalgias are common with statin use, myositis and rhab­domyolysis are rare. When prescribed at one-half the recommended maximal dosage or less, statins are associated with an incidence of myopathy similar to that of placebo; therefore, rou­tine monitoring of creatine kinase levels in asymptomatic patients is not recommended. Myo­pathic symptoms usually resolve approximately two months after discontinuing the statin, and the same statin can be restarted at a lower dosage, or patients can try a different statin. Clini­cally important drugs that interact with statins and increase the risk of adverse effects include fibrates, diltiazem, verapamil, and amiodarone.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.