Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Osteoporoza wyzwaniem dla lekarzy rodzinnych

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Streszczenie:
Tło:
Osteoporoza to przewlekła metaboliczna choroba kości prowadząca do złamań pod wpływem niewielkiego urazu. Jej częstość wzrasta równolegle ze starzeniem się populacji.
Cel: Przybliżenie lekarzom rodzinnym aktualnych zasad postępowania diagnostycznego i terapeutycznego na podstawie wytycznych europejskich i polskich.
Metoda: Omówienie wytycznych, przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Świadomość istnienia problemu osteoporozy umożliwia skuteczne zapobieganie i leczenie tej choroby. Szacuje się, że 1/3 kobiet po menopauzie dozna złamania osteoporotycznego. Osteoporoza jest chorobą o dziedziczeniu wielogenowym, w której wpływ genów jest modyfikowany przez czynniki środowiskowe. Osteo-
poroza wtórna jest rozpoznawana, jeśli stwierdza się m.in. endokrynopatie, choroby nerek, przewodu pokarmowego, schorzenia reumatyczne, hematologiczne. Zintegrowana ocena klinicznych czynników ryzyka złamań łącznie z lub bez badania densytometrycznego (przy zastosowaniu kalkulatora FRAX) pozwala na oszacowanie dziesięcioletniego ryzyka złamań. Dla polskiej populacji uznano, że wartość ryzyka przekraczająca 10% uzasadnia wdrożenie terapii przeciwzłamaniowej. Podstawą profilaktyki oraz leczenia jest odpowiednia podaż i/lub suplementacja wapnia i witaminy D. Lekami stosowanymi w terapii osteoporozy są bisfosfoniany, sole strontu, denosumab, teriparatyd, hormonalna terapia zastępcza oraz swoiste modulatory receptora estrogenowego.

Summary:
Background:
Osteoporosis is a chronic metabolic bone disease leading to low-energy fractures. Its frequency runs parallel with ageing of a population.
Aim: The aim of this paper is to provide general practitioners with the current diagnostic and therapeutic recommendations according to European and Polish guidelines.
Method: Literature and guidelines review.
Discussion: If doctors are aware of the problem of osteoporosis, prevention and effective treatment is possible. It is estimated, that 1/3 of osteoporotic postmenopausal women will have osteoporotic fractures. Osteoporosis is a multi-genetic disease and the impact of that genes is modified by environmental factors. If other medical problems, such as: endocrinopathies, renal diseases, gastrointestinal diseases, rheumatoid arthrites, hematological diseases or others are recognized, secondary osteoporosis is diagnosed. An integral assessment of clinical risk factors with or without BMD estimates (FRAX calculator) allow to estimate the 10-year probability of fractures. More than 10% of risk in the Polish population justifies the implementation of anti-osteoporotic treatment. The appropriate intake and supplementation of calcium and vitamin D are essential for prophylaxis and treatment. The bisphosphonates, strontium ranelate, denosumab, teriparatide, the hormonal replacement therapy, selective estrogen receptor modulators (SERMs) are used in the therapy of osteoporosis.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.