Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w astmie oskrzelowej

Aktualizacja wytycznych GINA 2012

Streszczenie:
Tło:
Astma oskrzelowa dotyczy osób w każdym wieku i począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku obserwuje się wzrastającą częstość jej występowania – zwłaszcza wśród dzieci. Od przeszło 20 lat, kiedy został poznany zapalny patomechanizm astmy, pojawiają się nowe odkrycia i kierunki badań, których celem ma być skuteczniejsza profilaktyka i leczenie. Od lat, dzięki międzynarodowej inicjatywie GINA, lekarze z całego świata mają możliwość zaznajomienia się z rozpowszechnianą za pomocą wytycznych, corocznie uaktualnianą wiedzą uporządkowaną w celu poprawy opieki nad pacjentami z astmą.
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym zmian wynikających z ostatniej aktualizacji międzynarodowych wytycznych GINA 2012 wraz z szerszym komentarzem tych modyfikacji na podstawie przeglądu najnowszych publikacji.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Pierwszy dokument Globalnej Inicjatywy na rzecz Astmy (GINA) powstał w 1993 r. Od 2006 r., na podstawie przeglądu artykułów, które mogą mieć wpływ na zmianę zaleceń dotyczących postępowania w astmie, a opublikowanych w okresie od 1 lipca poprzedzającego roku do 30 czerwca bieżącego roku, rokrocznie przeprowadzana jest aktualizacja wytycznych. W ostatniej aktualizacji z 2012 r. przeanalizowano 386 publikacji spełniających kryteria wstępnej kwalifikacji, uznając ostatecznie, że 19 prac ma istotny wpływ na treść wytycznych.
Summary:
Background:
Asthma affects people of all ages and from the 1970s the increasing frequency of its occurrence has been observed, especially among children. For over 20 years, since the inflammatory pathogenesis of asthma has been known, new findings and research directions developed,  to help andprovide more effective asthma prevention and treatment. For several years, thanks to the international GINA initiative, physicians from all over the world have the opportunity to familiarize , using guidlines, with the annualy updated knowledge in order to improve the care of the asthma patients.
Objective: To present family physicians changes resulting from the last update of international GINA guidelines in 2012 together with a wider commentary on these modifications, as based on the review of latest publications.
Method: A literature review.
Discussion: The first document of the Global Initiative for Asthma (GINA) was published in 1993. Since 2006 it has been updated annually. Every update is based on a review of articles that may affect the change in recommendations for asthma management and that are published in the period from July 1st of the preceding year to June 30th of the current year. In the recent GINA 2012 update 386 publications were analyzed, that met the criteria of eligibility. Of these, 19 papers were considered as having a significant impact on the guidelines content.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.