Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zasady postępowania w POChP
w świetle aktualnych zaleceń GOLD 2013

Streszczenie:
Tło:
W roku 2011 ukazała się aktualizacja wytycznych Światowej Inicjatywy na rzecz Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc – GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease), której najnowszą wersję opublikowano w lutym 2013.
Cel: Przedstawienie zmian dotyczących zasad postępowania w POChP wg GOLD 2011 i 2013.
Metoda: Omówienie wytycznych.
Omówienie: POChP rozpoznaje się na podstawie obecności: objawów, czynników ryzyka i obturacji w badaniu spirometrycznym (wskaźnik FEV1/FVC < 70% po podaniu krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela). Wprowadzono nowy podział POChP na 4 grupy, uwzględniający nasilenie objawów – zaleca się jego ocenę przy użyciu Zmodyfikowanej Skali wg Rady ds. Badań Medycznych (modified Medical Research Council, mMRC) lub Testu Oceniającego POChP (COPD Assessment Test, CAT), oraz ryzyko zaostrzeń. Oceny tego ryzyka dokonuje się na podstawie stopnia obturacji (podział na 4 stopnie zaawansowania na podstawie pomiaru FEV1 – sto-
pień 3. i 4. wskazują na duże ryzyko) lub/oraz liczby zaostrzeń w poprzedzających 12 miesiącach (2 lub więcej zaostrzeń wskazują na duże ryzyko). Wybór leków jest uwarunkowany grupą, do której pacjent należy. W leczeniu farmakologicznym POChP podstawowe znaczenie mają leki rozszerzające oskrzela stosowane w leczeniu chorych należących do wszystkich grup (wykorzystywane są przede wszystkim cholinolityki i β2-mimetyki). U chorych należących do grup C i D stosowane są również wziewne glikokortykosteroidy.
Summary:
Background:
In 2011 a new update of GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) guidelines was released which the updated version was published in February 2013.
Objective: To present management of chronic obstructive pulmonary disease according to 2011 and 2013 GOLD guidelines.
Method: Discussion of the updated GOLD guidelines.
Discussion: COPD is diagnosed in patients presenting with symptoms, risk factors and airflow limitation documented by spirometry (FEV1/FVC < 70% after application of short-term bronchodilator). The new combined assessement of COPD categorizes patients into 4 groups, where both symptoms and risk of exacerbation are taken into account. In the assessement of symptoms the use of mMRC (modified Medical Research Council) scale or CAT (COPD Assessment Test) scale is recommended. The assessement of the risk of exacerbation is based on GOLD spirometric classification (FEV1 measurement) with grades 3 or 4 indicating high risk and/or on the number of exacerbations in the preceding 12 months (2 or more exacerbations indicate high risk). In pharmacological management of COPD bronchodilators remain the principal medications in all four groups (mainly cholinolytics and beta-2-mimetics). Inhaled glucocorticosteroids are recommended for groups C and D.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.