Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Astma oskrzelowa

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Streszczenie:
Tło: W Polsce na astmę oskrzelową choruje około 8% dzieci i 5-7% dorosłych. W przeprowadzonym w Polsce w 2011 roku badaniu w podstawowej opiece zdrowotnej stwierdzono, iż mimo powszechnej wiedzy na temat tej choroby jedynie u 1/5 pacjentów była ona w pełni kontrolowana. Lekarze rodzinni zostali poproszeni o określenie trudnych dla nich obszarów związanych z prowadzeniem pacjenta dotkniętego tą chorobą. Odpowiedzi na niektóre z pytań stanowią treść niniejszego artykułu.
Cel: Odpowiedź na często zadawane przez lekarzy rodzinnych pytania dotyczące astmy oskrzelowej.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Najczęściej powtarzające się pytania ze strony lekarzy rodzinnych związane były z różnymi aspektami stosowania glikokortykosteroidów wziewnych. Drugi obszar niepewności dotyczył postępowania z astmą oskrzelową u kobiet w ciąży. Podstawą leczenia w astmie oskrzelowej od ponad 20 lat są glikokortykosteroidy wziewne. Dążenie do uzyskania idealnego leku, najskuteczniejszego w działaniu przeciwzapalnym i o minimalnym działaniu ubocznym, było przyczyną pojawienia się na rynku farmaceutycznym wielu preparatów z tej grupy. Liczne badania naukowe pozwalają przybliżyć odpowiedź na pytanie: po który z nich sięgnąć, jak poprawić stosowanie się pacjentów do zaleceń przewlekłego i regularnego inhalowania glikokortykosteroidów wziewnych (terapia SMART, podawanie leku jeden raz na dobę). Kobiety w ciąży są szczególnie zagrożone źle kontrolowaną astmą ze względu na ryzyko niedotlenienia płodu. Rozpoznawanie, terapia przewlekła i postępowanie w zaostrzeniach nie różnią się od postępowania u kobiet nieciężarnych, a w schematach terapeutycznych należy w pierwszej kolejności sięgać po leki długo obserwowane pod kątem ich bezpiecznego stosowania u kobiet w ciąży.

Summary:
Background: In Poland asthma affects about 8% of children and 5-7% of adults. The primary care study conducted in Poland in 2011 found that despite of common knowledge about this disease only 1/5 of patients had their asthma completely controlled. In this survey family physicians were asked  to identify difficult for them areas in management  of patients with asthma. Answers to some of these questions are the subject of this article.
Aim: To provide answers to frequently asked questions regarding asthma.
Method: Literature review.
Discussion: Frequently repeated questions from family physicians addressed various aspects of the use of inhaled corticosteroids. The second area of uncertainty was the treatment of pregnant women with asthma. Inhaled glicocorticosteroids are the basis for the treatment of asthma for more than 20 years. Efforts to achieve the perfect drug with the most successful anti-inflammatory activity and minimal side effects  lead to developing many agents  in this group. A lot of  studies help to bring an answer to the question: which of the these drugs are helpful in improving a patient's compliance and regular use of inhaled glicocorticosteroids (SMART therapy, once a day drug therapy). Pregnant women are particularly at risk of a poorly controlled asthma, what is associated with the risk of the fetal hypoxia. Diagnosis, long term therapy and management during exacerbation don't differ from that of non-pregnant women. In therapeutic regimens first choice should be a drug with a long observation period of its safety in pregnant women.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.