Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kamica moczowa

Ocena i postępowanie

Streszczenie:
Tło: Kamica moczowa dotyczy 1 na 10 Australijczyków. Większość kamieni zostaje wydalona samoistnie, ale niektóre sytuacje, zwłaszcza utrzymujący się ból, upośledzenie czynności nerek i zakażenie, wymagają interwencji.
Cel: W artykule omówiono rolę lekarza rodzinnego w ocenie i postępowaniu z kamieniami moczowymi.
Omówienie: Podczas oceny ostrej kamicy moczowej należy określić czynniki mające wpływ na prawdopodobieństwo samoistnego wydalenia: umiejscowienie, liczbę oraz wielkość kamienia (kamieni). W przypadkach niepowikłanej kolki nerkowej należy próbować postępować zachowawczo, dodając α-adrenolityki, by ułatwić wydalenie kamieni znajdujących się w dolnym odcinku moczowodu. Pacjenci z sepsą wymagają pilnego drenażu i podania antybiotyków. Inne wskazania do skierowania i interwencji obejmują: utrzymujący się ból, upośledzenie czynności nerek oraz wielkość kamienia uniemożliwiającą jego samoistne wydalenie. Jest wiele sposobów usuwania kamieni z dróg moczowych, ale coraz częściej stosuje się litotrypsję laserową. U do 50% osób, które po raz pierwszy zgłosiły się z kamicą moczową, nawrót choroby nastąpi w ciągu pięciu lat. Ogólne zalecenia dotyczące zapobiegania tworzeniu się kamieni to: zwiększenie ilości przyjmowanych płynów, zwłaszcza wody (w ilości wystarczającej do utrzymania rozcieńczenia wydalanego moczu), unikanie dodawania soli do posiłków oraz zrównoważona dieta z niską zawartością szczawianów. Niektórzy pacjenci mogą wymagać dokładniejszej oceny metabolicznej i bardziej szczegółowych porad dietetycznych.

Summary:
Background: Urinary stones affect one in 10 Australians. The majority of stones pass spontaneously, but some conditions, particularly ongoing pain, renal impairment and infection, mandate intervention.
Objective: This article explores the role of the general practitioner in the assessment and management of urinary stones.
Discussion: The assessment of acute stone disease should determine the location, number and size of the stone(s), which influence its likelihood of spontaneous passage. Conservative management, with the addition of alpha blockers to facilitate passage of lower ureteric stones, should be attempted in cases of uncomplicated renal colic. Septic patients require urgent drainage and antibiotics. Other indications for referral and intervention include ongoing pain, renal impairment and stone size unlikely to pass spontaneously. There are many ways to eliminate stones, but laser lithotripsy is being used with increasing frequency. Up to 50% of people with a first presentation of stone disease will have a recurrence within 5 years. General advice for stone prevention consists of increasing fluid intake, especially water (sufficient to maintain dilute urine output), avoiding added salt and maintaining a well balanced low oxalate diet. Some patients may require a more detailed metabolic assessment and specific dietary advice.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.