Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Złożona cukrzyca typu 2 

Wyzwania i pułapki postępowania

Streszczenie:
Tło:
U pacjentów z cukrzycą typu 2 często współistnieją inne choroby, które komplikują postępowanie z cukrzycą. U wielu z nich w postępowaniu z hiperglikemią, nadciśnieniem tętniczym i innymi chorobami współistniejącymi przepisywane są rozliczne leki. Lekarze, którzy prowadzą postępowanie u tych pacjentów, muszą radzić sobie z wyzwaniem, jakim jest dobieranie wielu leków w obliczu niewydolności nerek i choroby sercowo-naczyniowej w miarę postępu choroby, jak również dostosowywanie leczenia tak, by pomóc pacjentom przezwyciężyć nietolerancję i działania niepożądane.
Cel: Niniejszy artykuł zgłębia pewne kwestie w postępowaniu ze złożonymi pacjentami, w tym nieprzestrzeganie zaleceń oraz wyzwania związane z osiągnięciem kontroli glikemii u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową oraz z upośledzeniem czynności nerek.
Omówienie: Lekarze ogólni, a zwłaszcza lekarze rodzinni, znajdują się w dobrym położeniu, aby zająć się złożonością postępowania z pacjentami z cukrzycą typu 2. Powinni być w stanie ocenić zagrożenia oraz korzyści płynące z każdej decyzji dotyczącej leczenia w odniesieniu do kontroli glikemii, stanu układu sercowo-naczyniowego, czynności nerek oraz motywacji.
Summary:
Background:
Patients with type 2 diabetes mellitus frequently have comorbidities that complicate the management of their disease. Many of these patients are prescribed multiple medications to manage hyperglycaemia, hypertension and other comorbidities. Clinicians who manage these patients must deal with the challenge of adjusting multiple medications in the face of renal failure and cardiovascular disease as the disease progresses, as well as tailoring therapy to help patients overcome intolerances and adverse effects.
Objective: This article explores some of the issues in managing the complex patient, including non-adherence and the challenges associated with achieving glycaemic control in patients with cardiovascular disease and renal impairment.
Discussion: Generalists, specifically general practitioners, are well suited to address the complexities of the management of type 2 diabetes mellitus patients. They need to be able to assess the risks and benefits of each treatment decision in light of the patient’s glycaemic control, cardiovascular status, renal function and motivation.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.