Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Europejskie wytyczne dotyczące prewencji chorób układu krążenia w praktyce klinicznej – wersja 2012

Streszczenie:
Tło:
W maju 2012 r. dziewięć europejskich towarzystw naukowych uaktualniło wytyczne dotyczące prewencji chorób układu krążenia.
Cel:
Przedstawienie lekarzom rodzinnym najbardziej aktualnych danych dotyczących prewencji chorób układu krążenia w praktyce klinicznej.
Metoda:
Omówienie wytycznych.
Omówienie:
Najnowsze rekomendacje zwracają szczególną uwagę na wdrożenie prewencji pierwotnej chorób układu krążenia w jak najwcześniejszym okresie życia człowieka, począwszy od życia płodowego. Autorzy kładą duży nacisk na zmianę stylu życia, wprowadzanie zdrowej diety oraz na aktywność fizyczną i rzucenie nałogu palenia tytoniu. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia powtórnego zawału mięśnia sercowego można osiągnąć poprzez wdrożenie intensywnego leczenia hipolipemizującego statynami oraz stosowanie w prewencji wtórnej kwasu acetylosalicylowego.

Summary:
Background:
In may 2012 9 medical societies updated guidelines for cardiovascular disease prevention.
Aim:
Presentation of family doctors to the most recent data on cardiovascular disease prevention in clinical practice.
Method:
Discussion of the guidelines.
Discussion:
The latest recommendations pay particular attention to the implementation of primary prevention of cardiovascular diseases in the earliest period of human life from conception. The authors put great emphasis on lifestyle changes, the introduction of a healthy diet, physical activity, quit smoking. Reduction of the risk of further myocardial infarction can be achieved through the implementation of intensive lipid lowering treatment with statins and use of acetylsalicylic acid for secondary prevention.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.