Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zdrowotne działanie głogu

Streszczenie:
Wyciąg leczniczy z głogu od dawna jest ulubionym środkiem ziołowym w Europie. Uważa się, że aktywnymi składnikami tego wolno działającego środka kardiotonicznego są flawonoidy i oligomeryczne procyjanidyny. Najlepiej przebadane są wyciągi WS 1442 i LI 132. W przeglądach prób klinicznych kontrolowanych względem placebo zgłaszano zarówno subiektywną, jak i obiektywną poprawę u pacjentów z łagodnymi postaciami niewydolności serca (klasa I-III według Nowojorskiego Stowarzyszenia Serca). Wyniki innych badań u pacjentów z niewydolnością serca pokazały poprawę dotyczącą objawów klinicznych, iloczynu tętniczego ciśnienia krwi i częstości akcji serca, frakcji wyrzutowej lewej komory i subiektywnego samopoczucia pacjentów. Jednak nie ma potwierdzonych danych wskazujących na istotne zmniejszenie śmiertelności lub liczby nagłych zgonów. Głóg jest dobrze tolerowany; najczęstsze działania niepożądane to układowe i nieukładowe zawroty głowy. Istnieją również teoretyczne interakcje z lekami przeciwarytmicznymi, przeciwnadciśnieniowymi, digoksyną i środkami hipolipemizującymi. Dopóki bezpieczeństwo stosowania i skuteczność głogu nie zostaną udowodnione w długofalowych badaniach nadal zalecane są konwencjonalne metody leczenia niewydolności serca o udowodnionej skuteczności.

Summary:
Hawthorn medicinal extract has long been a favored herbal remedy in Europe. The active components of this slow-acting cardiotonic agent are thought to be flavonoids and oligomeric procyanidins. The most studied hawthorn extracts are WS 1442 and LI 132. Reviews of placebo-controlled trials have reported both subjective and objective improvement in patients with mild forms of heart failure (New York Heart Association classes I through III). Other studies of hawthorn in patients with heart failure have revealed improvement in clinical symptoms, pressure–heart rate product, left ventricular ejection fraction, and patients’ subjective sense of well-being. However, there is no evidence of a notable reduction in mortality or sudden death. Hawthorn is well tolerated; the most common adverse effects are vertigo and dizziness. Theoretic interactions exist with antiarrhythmics, antihypertensives, digoxin, and antihyperlipidemic agents. Proven conventional therapies for heart failure are still recommended until the safety and effectiveness of hawthorn has been proven in long-term studies.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.