Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Niewydolność serca u osób starszych

Streszczenie:
Tło: Ze względu na rosnącą częstość występowania oraz koszty diagnostyki i leczenia niewydolność serca (heart failure, HF) stanowi narastający problem kliniczny, społeczny i ekonomiczny. HF jest w większości przypadków chorobą wieku podeszłego, co w związku ze starzeniem się społeczeństw rozwiniętych stawia nowe wyzwania przed współczesną medycyną oraz zwiększa znaczenie podstawowej opieki zdrowotnej.
Cel: Przedstawienie różnic i trudności związanych z diagnostyką i leczeniem HF u osób starszych.
Metoda: Przegląd danych z przeprowadzonych badań klinicznych oraz dostępnego piśmiennictwa.
Omówienie: HF u osób starszych charakteryzuje się m.in. mniej jednoznacznym obrazem klinicznym, przewagą kobiet w grupie chorych powyżej 70. r.ż. oraz możliwością odmiennej reakcji na stosowaną farmakoterapię. Rozpoznanie HF u osób starszych utrudnia występowanie schorzeń towarzyszących. Podstawowa farmakoterapia HF u osób starszych nie różni się od stosowanej w innych grupach wiekowych. Ponieważ jednak możliwa jest odmienna reakcja organizmów osób starszych, leczenie należy rozpoczynać od małych dawek, które są intensyfikowane w dużych odstępach czasowych. Nie można też zapomnieć o niekorzystnych dla układu krążenia działaniach ubocznych niektórych leków stosowanych w terapii schorzeń towarzyszących. Zastosowanie u osób starszych znajdują również metody inwazyjne, jednak ustalenie wskazań do ich przeprowadzenia wymaga indywidualnej oceny poszczególnych przypadków.

Summary:
Background: Due to an increasing frequency and costs of diagnosis and treatment, heart failure (HF) constitutes an important clinical, social and economic problem. HF develops mainly in the elderly, which in relation with the aging society in industrialized countries poses new medical challenges increasing the importance of the primary care system.
Objective: The aim of the present paper is to identify the peculiarities and difficulties in diagnosis and treatment of HF in the elderly.
Method: Available clinical evidences.
Discussion: HF in the elderly is characterized by equivocal clinical manifestations, female dominance among those over 70 years of age and a possible different response to pharmacotherapy. The diagnosis of HF in the elderly is hindered by the presence of concomitant diseases. Pharmacotherapy in the elderly does not differ from that in other age groups. However, because of a possibly different response in the elderly, treatment should start at low doses and be increased at larger time intervals. One should also remember that certain drugs used for the treatment of concomitant diseases have adverse effects on the cardiovascular system. Invasive therapy is also used in the elderly patients with HF, however indications should be tailored to the individual patient.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.