Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Aktualne zasady leczenia zakażenia Helicobacter pylori

Pytania praktyczne:
• Jakie wnioski wypływają z najnowszych badań dotyczących przyczyn skierowań pacjentów na badania gastroskopowe?
• Na czym polega strategia „badaj i lecz” (Test-and-treat)?
• Jak przedstawiają się w Polsce wskaźniki oporności na klaritromycynę i metronidazol?

Streszczenie:
Tło:
Lata badań nad zakażeniem Helicobacter pylori  (H. pylori) wykazały pozytywne efekty leczenia tej infekcji w populacji. Rola lekarzy POZ jest bardzo ważna we właściwym diagnozowaniu i leczeniu infekcji H. pylori. Wczesne wykrywanie i leczenie objawowego zakażenia przynosi wiele pozytywnych aspektów epidemiologicznych.
Cel: Odpowiedź na często zadawane przez lekarzy rodzinnych pytania dotyczące zasad leczenia zakażenia H. pylori.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa
Omówienie: Pytanie: kogo i kiedy leczyć z zakażeniem H. pylori, wydaje się obecnie bardziej oczywiste niż w przeszłości. Pacjenci z objawami dyspepsji i zakażeniem H. pylori powinni być jak najwcześniej diagnozowani i leczeni. Takie postępowanie przynosi populacyjne korzyści z eliminacji zakażenia i zmniejsza późniejszą chorobowość wywołaną zakażeniem tą bakterią. Strategia Test-and-Treat wydaje się obecnie najszerzej rozwijaną i najbardziej popieraną strategią postępowania z zakażeniem H. pylori w populacji. Jeden na ośmiu pacjentów z dyspepsją czynnościową, diagnozowaną według Kryteriów Rzymskich III, odniesie korzyści z zastosowania leczenia eradykacyjnego zakażenia H. pylori.

Summary:
Background:
Positive effects of the eradication of Helicobacter pylori were observed during many years of studies. General practitioners play very important role in an accurate diagnosing and treatment of this infection. An early detection and treatment of a symptomatic infection involves many positive epidemiological aspects.
Aim: To answer to frequently asked – by general practitioners – questions regarding principles of the treatment of infection H. pylori.
Method: Literature review.
Discussion: Questions: whom and when to treat the H. pylori infection seems now more obvious than in the past. Patients with symptomatic dyspepsia and H. pylori infection should be diagnosed and treated as early as possible. That management provides populational benefits resulting from the elimination of this infection and decreases subsequent morbidity related to H. pylori infection. Test-and-treat strategy seems to be now the most developing and the most advocated management strategy in population infected with H. pylori. One in 8 patients with the functional dyspepsia, diagnosed according to Rome III criteria, will benefit from administering the eradication treatment of the H. pylori infection.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.