Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Co robić z przeziębieniem?

Leczenie objawowe zakażeń górnych dróg oddechowych

Streszczenie
Tło: Tzw. przeziębienie, czyli zakażenie górnych dróg oddechowych (ZGDO), objawiające się gorączką lub stanem podgorączkowym, kaszlem, drapaniem w gardle lub jego bólem, surowiczym wyciekiem z nosa i upośledzeniem oddychania przez nos, to niezwykle częsta przyczyna wizyt lekarskich, stosowania – zupełnie niepotrzebnie
– antybiotykoterapii oraz prób samoleczenia.
Cel: Celem niniejszej pracy było zwrócenie uwagi na zasady leczenia objawowego ZGDO, plusy i minusy takiego postępowania, a także na wpływ prawidłowej terapii przeciwgorączkowej i przeciwbólowej na zmniejszenie presji chorych na przepisywanie zupełnie zbędnych w tym wypadku antybiotyków.
Metoda: Przedstawione w opracowaniu zalecenia postępowania objawowego oparto o przegląd piśmiennictwa, dostępne metaanalizy oraz polskie Rekomendacje 2010 leczenia zakażeń układu oddechowego (ZDO).
Omówienie: W pracy zwrócono szczególną uwagę na znaczenie skutecznego leczenia przeciwgorączkowego i przeciwbólowego dwoma podstawowymi lekami – tzn. paracetamolem i ibuprofenem oraz na możliwość, w szczególnych okolicznościach, ich kojarzenia. Podano także szereg praktycznych danych dotyczących stosowania obu tych leków. Podkreślono, że skuteczne leczenie przeciwgorączkowe i/lub przeciwbólowe pozwala zmniejszyć presję chorych na zbędne, w tym wypadku, przepisywanie antybiotyków i w ten sposób doprowadzić do samowyleczenia. Zwrócono uwagę na tendencję do nadużywania innych leków objawowych, których znaczenie praktyczne często nie znajduje potwierdzenia w dobrze przeprowadzonych badaniach klinicznych, a szereg z nich (jak leki przeciwhistaminowe, agoniści receptorów α-adrenergicznych czy leki przeciwkaszlowe) może być źródłem wielu, często poważnych, działań niepożądanych. W leczeniu ZGDO, czyli tzw. przeziębień, trzeba zawsze trzymać się zasady, że leczenie nie powinno być gorsze od samej choroby.
Summary:
Background: So-called common cold (in other words the upper respiratory tract infections -URTI) manifesting itself with fever or a raised temperature, cough, scraping in the throat or its pain, the serous discharge from the nose and impairment of breathing through the nose, is one of the extremely most frequent causes of medical visits, completely unnecessary antibiotic prescriptions, as well as cause of the symptomatic self-treatment undertaking by patients themselves.
Aim: A purpose of this work was to paying attention to principles of the symptomatic treatment of URTI, the pros and cons of such proceedings as well as the influence of correct antipyretic and painkilling therapy on reducing the pressure of sick persons on completely unnecessary antibiotic therapy.
Methods: Recommendations of symptomatic treatment of URTI were based for the review of literature, available metaanalyses and Polish Recommendations 2010 on the respiratory tract infections (RTI).
Discussion: At these work special attention is paid to the significance of the effective antifebrile treatment and therapy reducing pain with two basic medicines i.e. acetaminophen and the ibuprofen and possibility of, in special circumstances, to give them simultaneously. Then, practical information concerning giving both of these medicines was presented. Presented results of the studies emphasized the fact, that the effective antifebrile and/or therapy alleviate pain allowed to reduce putting the pressure coming from patients on prescribing unnecessary antibiotics. These results paid attention to the tendency of the abusing other symptom-relieving drugs. Practical significance of administering these drugs doesn’t often find a confirmation in well conducted clinical trials. Many of them, as antihistamines, alpha-adrenergic agonists and anti-cough medicines can be a source of many, often serious adverse events. In managing URTI (so-called common cold) it is always necessary to follow the rule, that the treatment should not make patients worse than the illness itself.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.