Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Diagnozowanie wtórnego nadciśnienia tętniczego

Postępowanie zależne od wieku pacjenta

Streszczenie:
Nadciśnienie wtórne jest rodzajem nadciśnienia tętniczego, którego przyczyna może zostać skorygowana. Objawy (np. uderzenia gorąca i potliwość sugerujące guz chromochłonny), wyniki badania przedmiotowego (np. szmer naczyniowy nad tętnicą nerkową sugerujący zwężenie tętnicy nerkowej) lub nieprawidłowości stwierdzone w badaniach laboratoryjnych (np. hipokaliemia sugerująca aldosteronizm) mogą sugerować etiologię wtórną. Nadciśnienie wtórne należy również rozważyć u pacjentów z opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym oraz w przypadku nadciśnienia o wczesnym lub późnym początku. Częstość występowania nadciśnienia wtórnego i najczęstsze przyczyny są różne w poszczególnych grupach wiekowych. U około 5-10% dorosłych z nadciśnieniem tętniczym obecna jest wtórna przyczyna. U młodych osób dorosłych, szczególnie kobiet, jedną z najczęściej występujących wtórnych etiologii jest zwężenie tętnicy nerkowej wywołane przez dysplazję włóknisto-mięśniową. Dysplazję tę można wykryć w obrazowaniu brzucha metodą rezonansu magnetycznego lub w tomografii komputerowej jamy brzusznej. Te same metody obrazowania można wykorzystać do wykrywania miażdżycowego zwężenia tętnicy nerkowej, stanowiącego istotną przyczynę nadciśnienia wtórnego u osób w starszym wieku. U dorosłych w średnim wieku najpowszechniejszą wtórną przyczyną nadciśnienia tętniczego jest aldosteronizm, a zalecany wstępny test diagnostyczny to oznaczenie wskaźnika aldosteron/renina. U do 85% dzieci z nadciśnieniem tętniczym obecna jest przyczyna, którą można rozpoznać, najczęściej choroba miąższowa nerek. Dlatego u wszystkich dzieci z potwierdzonym nadciśnieniem tętniczym należy przeprowadzić ocenę w kierunku leżącej u podłoża nadciśnienia etiologii, obejmującą ultrasonografię nerek.

Summary:
Secondary hypertension is a type of hypertension with an underlying, potentially correctable cause. A secondary etiology may be suggested by symptoms (e.g., flushing and sweating suggestive of pheochromocytoma), examina­tion findings (e.g., a renal bruit suggestive of renal artery stenosis), or laboratory abnormalities (e.g., hypokalemia suggestive of aldosteronism). Secondary hypertension also should be considered in patients with resistant hyper­tension, and early or late onset of hypertension. The prevalence of secondary hypertension and the most common etiologies vary by age group. Approximately 5 to 10 percent of adults with hypertension have a secondary cause. In young adults, particu­larly women, renal artery stenosis caused by fibromuscular dyspla­sia is one of the most common secondary etiologies. Fibromuscular dysplasia can be detected by abdominal magnetic resonance imag­ing or computed tomography. These same imaging modalities can be used to detect atherosclerotic renal artery stenosis, a major cause of secondary hypertension in older adults. In middle-aged adults, aldosteronism is the most common secondary cause of hyperten­sion, and the recommended initial diagnostic test is an aldosterone/renin ratio. Up to 85 percent of children with hypertension have an identifiable cause, most often renal parenchymal disease. Therefore, all children with confirmed hypertension should have an evaluation for an underlying etiology that includes renal ultrasonography.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.