Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne
w kamicy żółciowej

Streszczenie:
Kamica żółciowa (kamica pęcherzyka żółciowego) jest jedną z najczęstszych i najbardziej kosztownych ze wszystkich chorób układu pokarmowego. Zapadalność na kamicę żółciową wzrasta wraz z wiekiem. Zagrożone populacje obejmują: osoby z cukrzycą, osoby otyłe, kobiety, osoby z szybko następującymi po sobie cyklami zmniejszenia i zwiększania masy ciała oraz pacjenci przyjmujący leki hormonalne lub doustne środki antykoncepcyjne. U większości pacjentów nie występują objawy; kamienie żółciowe wykrywa się przypadkowo w trakcie ultrasonografii lub innego badania obrazowego brzucha. W przypadku pacjentów bezobjawowych roczna częstość występowania objawów jest niewielka (około 2% na rok). Kiedy objawy już się pojawią, typowym obrazem klinicznym niepowikłanej kamicy żółciowej jest kolka wątrobowa, spowodowana okresowym upośledzeniem drożności przewodu pęcherzykowego przez kamień. Ból jest w sposób charakterystyczny stały, zazwyczaj o nasileniu miarkowanym do silnego, zlokalizowany w nadbrzuszu lub w prawym górnym kwadrancie brzucha, trwa 1-5 godzin i stopniowo ustępuje. Jeśli ból utrzymuje się i pojawia się gorączka lub obserwuje się wysoką liczbę leukocytów, powinno to nasuwać podejrzenie powikłania, takiego jak ostre zapalenie pęcherzyka, żółciopochodne zapalenie trzustki oraz wstępujące zapalenie dróg żółciowych. Ultrasonografia jest najlepszym początkowym badaniem obrazowym w przypadku większości pacjentów, chociaż mogą być wskazane dodatkowe badania obrazowe. Postępowanie z ostrą kolką wątrobową obejmuje głównie uzyskanie kontroli bólu za pomocą niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub narkotycznych leków przeciwbólowych. Doustna terapia rozpuszczająca kamienie jest zazwyczaj w minimalnym stopniu skuteczna i stosuje się ją jedynie wtedy, jeśli u pacjenta nie można przeprowadzić zabiegu chirurgicznego. Cholecystektomia laparoskopowa pozostaje zabiegiem chirurgicznym z wyboru w przypadku objawowej i powikłanej kamicy żółciowej, z krótszym pobytem w szpitalu i krótszym okresem zdrowienia niż w przypadku otwartej cholecystektomii. Przezskórna cholecystotomia jest alternatywą wykorzystywaną w przypadku pacjentów, którzy są w stanie krytycznym z ropniakiem pęcherzyka i sepsą.
Summary:
Cholelithiasis, or gallstones, is one of the most common and costly of all the gastrointestinal diseases. The incidence of gallstones increases with age. At-risk populations include persons with diabetes mellitus, persons who are obese, women, rapid weight cyclers, and patients on hormone therapy or taking oral contraceptives. Most patients are asymptomatic; gallstones are discovered incidentally during ultrasonography or other imaging of the abdomen. Asymptomatic patients have a low annual rate of developing symptoms (about 2% per year). Once symptoms appear, the usual presentation of uncomplicated gallstones is biliary colic, caused by the intermittent obstruction of the cystic duct by a stone. The pain is characteristically steady, is usually moderate to severe in intensity, is located in the epigastrium or right upper quadrant of the abdomen, lasts one to five hours, and gradually subsides. If pain persists with the onset of fever or high white blood cell count, it should raise suspicion for complications such as acute cholecystitis, gallstone pancreatitis, and ascending cholangitis. Ultrasonography is the best initial imaging study for most patients, although additional imaging studies may be indicated. The management of acute biliary colic mainly involves pain control with nonsteroidal anti-inflammatory drugs or narcotic pain relievers. Oral dissolution therapy is usually minimally successful and used only if the patient cannot undergo surgery. Laparoscopic cholecystectomy remains the surgical choice for symptomatic and complicated gallstones, with a shorter hospital stay and shorter convalescence period than open cholecystectomy. Percutaneous cholecystostomy is an alternative for patients who are critically ill with gallbladder empyema and sepsis.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.