Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Objawy przedmiotowe i podmiotowe nowotworów złośliwych w dzieciństwie

Przewodnik wczesnego rozpoznawania

Streszczenie:
Chociaż nowotwory złośliwe u dzieci występują rzadko, to są w krajach rozwiniętych drugą pod względem częstości przyczyną zgonów w dzieciństwie. Często przejawiają się nieswoistymi objawami podobnymi do tych, które występują w schorzeniach o łagodnym charakterze, co prowadzi do opóźnienia rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej powinni wykazać się znaczną czujnością i badać możliwość występowania nowotworu złośliwego u dzieci, u których występują niepokojące lub utrzymujące się objawy przedmiotowe i podmiotowe. „Czerwone flagi” ostrzegające przed białaczką lub chłoniakiem obejmują: niewyjaśnioną lub przedłużającą się bladość, złe samopoczucie, gorączkę, jadłowstręt, utratę masy ciała, limfadenopatię, skazę krwotoczną oraz hepatosplenomegalię. Trwające od niedawna lub utrzymujące się poranne bóle głowy, którym towarzyszą wymioty, objawy neurologiczne lub ból pleców, powinny wzbudzać podejrzenie guzów złośliwych ośrodkowego układu nerwowego. Wyczuwalne palpacyjnie masy patologiczne w brzuchu lub tkankach miękkich oraz utrzymujący się ból kości, który budzi dziecko ze snu, są „czerwonymi flagami” wzbudzającymi podejrzenie guzów złośliwych brzucha, tkanek miękkich oraz kości. Leukokoria jest „czerwoną flagą” dla siatkówczaka płodowego. Objawy ze strony układu wewnątrzwydzielniczego, takie jak zahamowanie wzrostu, moczówka prosta oraz przedwczesne lub opóźnione dojrzewanie płciowe, mogą być objawami nowotworów złośliwych mózgowia lub nowotworów zarodkowych (germinalnych). Manifestacje paranowotworowe, takie jak zespół opsoklonii i mioklonii, objawy reumatyczne lub nadciśnienie tętnicze, są rzadkie i mogą być związane z występowaniem odpowiednio: nerwiaka zarodkowego współczulnego, białaczki lub guza Wilmsa. Wzmożona podejrzliwość jest również uzasadniona przy obecności schorzeń związanych z wyższym ryzykiem nowotworów złośliwych u dzieci, co obejmuje zespoły niedoborów odporności i wcześniejsze procesy złośliwe oraz pewne schorzenia genetyczne oraz zespoły rodzinnego występowania nowotworów, takie jak zespół Downa, zespół Li i Fraumeniego, połowicza hipertrofia, nerwiakowłókniakowatość oraz siatkówczak płodowy.
Summary:
Although cancer in children is rare, it is the second most common cause of childhood mortality in developed countries. It often presents with nonspecific symptoms similar to those of benign conditions, leading to delays in the diagnosis and initiation of appropriate treatment. Primary care physicians should have a raised index of suspicion and explore the possibility of cancer in children who have worrisome or persisting signs and symptoms. Red flag signs for leukemia or lymphoma include unexplained and protracted pallor, malaise, fever, anorexia, weight loss, lymphadenopathy, hemorrhagic diathesis, and hepatosplenomegaly. New onset or persistent morning headaches associated with vomiting, neurologic symptoms, or back pain should raise concern for tumors of the central nervous system. Palpable masses in the abdomen or soft tissues, and persistent bone pain that awakens the child are red flags for abdominal, soft tissue, and bone tumors. Leukokoria is a red flag for retinoblastoma. Endocrine symptoms such as growth arrest, diabetes insipidus, and precocious or delayed puberty may be signs of endocranial or germ cell tumors. Paraneoplastic manifestations such as opsoclonus-myoclonus syndrome, rheumatic symptoms, or hypertension are rare and may be related to neuroblastoma, leukemia, or Wilms tumor, respectively. Increased suspicion is also warranted for conditions associated with a higher risk of childhood cancer, including immunodeficiency syndromes and previous malignancies, as well as with certain genetic conditions and familial cancer syndromes such as Down syndrome, Li-Fraumeni syndrome, hemihypertrophy, neurofibromatosis, and retinoblastoma.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.