Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Niewystarczający przyrost masy ciała

Uaktualnienie

Streszczenie:
Niewystarczający przyrost masy ciała w dzieciństwie to stan niedożywienia z powodu niedostatecznej podaży kalorii, nieprawidłowego wchłaniania kalorii lub nadmiernego wydatkowania energii. W Stanach Zjednoczonych brak przyrostu masy ciała obserwuje się u 5-10% dzieci w warunkach opieki podstawowej. Chociaż niewystarczający przyrost masy ciała często definiuje się jako utrzymywanie się masy ciała w danym wieku poniżej 5. percentyla przy wielokrotnych pomiarach lub spowolnienie przyrostu masy, którego wykres na siatce centylowej przecina dwie główne linie percentyli, zastosowanie jakiegokolwiek pojedynczego wskaźnika ma małą dodatnią wartość predykcyjną. Większość przypadków zaburzeń rozwoju obejmuje niedostateczną podaż kalorii wywołaną czynnikami behawioralnymi lub psychospołecznymi. Najważniejszym elementem oceny ambulatoryjnej jest poznanie nawyków żywieniowych dziecka i podaży kalorii. Rutynowe badania laboratoryjne rzadko identyfikują przyczynę i nie są na ogół zalecane. Przyczynami hospitalizacji, by przeprowadzić dalsze badania, są: niepowodzenie leczenia ambulatoryjnego, podejrzenie maltretowania albo zaniedbania lub ciężkie upośledzenie psychospołeczne opiekuna. Wykazano, że wielodyscyplinarne podejście do leczenia, w tym wizyty domowe i porady żywieniowe, poprawiają przyrost masy ciała, relacje w kontaktach rodzic-dziecko i rozwój poznawczy. Długofalowy wpływ niewystarczającego przyrostu masy ciała na rozwój poznawczy i osiągnięcia w nauce nie jest jasny.

Summary:
Failure to thrive in childhood is a state of undernutrition due to inadequate caloric intake, inadequate caloric absorption, or excessive caloric expenditure. In the United States, it is seen in 5 to 10 percent of children in primary care settings. Although failure to thrive is often defined as a weight for age that falls below the 5th percentile on multiple occasions or weight deceleration that crosses two major percentile lines on a growth chart, use of any single indicator has a low positive predictive value. Most cases of failure to thrive involve inadequate caloric intake caused by behavioral or psychosocial issues. The most important part of the outpatient evaluation is obtaining an accurate account of a child’s eating habits and caloric intake. Routine laboratory testing rarely identifies a cause and is not generally recommended. Reasons to hospitalize a child for further evaluation include failure of outpatient management, suspicion of abuse or neglect, or severe psychosocial impairment of the caregiver. A multidisciplinary approach to treatment, including home nursing visits and nutritional counseling, has been shown to improve weight gain, parent-child relationships, and cognitive development. The long-term effects of failure to thrive on cognitive development and future academic performance are unclear.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.