Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Jej Wysokość Astma Oskrzelowa

Streszczenie:
Tło: Osiągnięcie pełnej kontroli astmy oskrzelowej jest najważniejszym celem postępowania w tej chorobie; pozwala zmniejszyć u pacjenta ograniczenia z nią związane i ryzyko zaostrzeń oraz poprawia jakość życia.
Cel: Artykuł omawia nowe podejście do kontroli astmy oskrzelowej.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa, m.in. międzynarodowych wytycznych postępowania w astmie oskrzelowej, którego celem jest wykazanie większej przydatności dla lekarzy i pacjentów podejścia, którego podstawą jest ocena stopnia kontroli a nie stopnia ciężkości astmy.
Omówienie: Stosowana przez wiele lat ocena pacjentów z astmą oskrzelową na podstawie stopnia ciężkości choroby nie poprawiła efektów leczenia u większości chorych. Nowe stanowisko, zaproponowane przez międzynarodowe grupy ekspertów, zakłada konieczność stałej oceny pacjenta na podstawie stopnia kontroli astmy i dążenia do osiągnięcia/przywrócenia i utrzymania pełnej kontroli choroby niezależnie od stopnia jej ciężkości u wszystkich chorych.

Summary:
Background:
Achieving full control of asthma is the most important objective of the management in this disease and leads to reductions in patient’s perception of the asthma burden, low risk of exacerbations and normal quality of life.
Objective: To review the new attitude to asthma control.
Method: Review of the literature, including the international guidelines of asthma management in order to show the greater suitability for physicians and patients benefit from an approach based on an assessment of the degree of control rather than asthma severity.
Discussion: The approach used for many years to the evaluation of patients with bronchial asthma based on severity of illness has not improved the outcomes of treatment in most patients. The new approach offered by an international group of experts implies continuous evaluation of the patient based on the degree of asthma control and the pursuit of all patients to achieve/restore and maintain full control of the disease regardless of its severity.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.