Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Insulinoterapia w cukrzycy typu 2

Pytania praktyczne:
• Jakie kryterium musi być spełnione, aby rozpocząć terapię insuliną w cukrzycy typu 2?
• Jak najczęściej rozpoczyna się leczenie insuliną w cukrzycy typu 2?
• Jaki sposób samokontroli jest najczęściej zalecany choremu na cu-
krzycę typu 2 leczonemu insuliną?

Streszczenie:
Tło: Cukrzyca typu 2 dotyczy około 300 milionów ludzi na świecie. Jej niejednorodny i progresywny charakter wymaga wdrażania różnych metod leczenia. Insulinoterapia może być stosowana od momentu rozpoznania choroby, najczęściej jest zalecana w przypadku braku skuteczności innych sposobów kontroli cukrzycy.
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym możliwych metod i zasad wdrażania insulinoterapii u chorych na cukrzycę typu 2 w świetle aktualnych wytycznych PTD.
Metoda: Omówienie wytycznych oraz przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Terapia insuliną jest jedną z metod hipoglikemizującego leczenia cukrzycy typu 2. Metodę insulinoterapii dopasowuje się do indywidualnej sytuacji terapeutycznej każdego chorego. Należy przy tym wziąć pod uwagę: niejednorodny charakter choroby, stan kliniczny chorego oraz jego możliwości w zakresie realizacji terapii i oczekiwania co do leczenia. W prostej formie może być prowadzona przez lekarza rodzinnego. Intensyfikacja wymaga udziału diabetologa. Proponowane schematy insulinoterapii mogą być wykorzystane w skojarzeniu z leczeniem doustnym lub w monoterapii. Wdrażanie insulinoterapii przebiega równocześnie z intensywną edukacją terapeutyczną pacjenta. Głównym celem leczenia jest uzyskanie wyrównania metabolicznego i zapobieganie przewlekłym powikłaniom naczyniowym.
Summary:
Background:
Type 2 diabetes mellitus is the problem affecting approximately 300 million people all over the world. Its heterogeneous and progressive nature requires the introduction of various treatments. Insulin therapy can be used from the onset of this disease and is usually recommended, if other methods of managing diabetes are ineffective.
Objective: Presenting to general practitioners available methods and principles of introducing insulin therapy in patients with type 2 diabetes mellitus according to the current guidelines of the Polish Diabetologic Society (PTD).
Method: Discussing of the current guidelines and a literature review.
Discussion: Insulin therapy is one of methods of hypoglycemizing treatment of type 2 diabetes. The mode of insulin therapy is adjusted to the individual therapeutic situation of an each patient. Heterogeneous character of the disease, the clinical state of a patients as well as their capacities regarding the performance of the therapy must be considered. The insulin therapy can be performed by a family doctor. Intensifying of this treatment requires an input of a diabetologist. The proposed schedules of insulin treatment can be used in combination with the oral medicines or as a monotherapy. Introducing insulin therapy is carried out together with an intensive therapeutic education. The main goal of the treatment is to obtain the metabolic control and to prevent chronic vascular complications.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.