Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Choroba Parkinsona: uaktualnienie


Streszczenie:
Choroba Parkinsona jest postępującym schorzeniem neurologicznym dotyczącym blisko 1% Amerykanów powyżej 60. r.ż. Podstawowymi objawami choroby Parkinsona są: spowolnienie ruchowe (bradykineza), sztywność mięśni, drżenie oraz niestabilność postawy. Istnieje kilka schorzeń neurologicznych, które naśladują tę chorobę, co we wczesnych stadiach czyni jej rozpoznanie trudnym. Lekarze, którzy rzadko rozpoznają chorobę Parkinsona, powinni kierować pacjentów z jej podejrzeniem do specjalistów z większym doświadczeniem w stawianiu tego rozpoznania i okresowo ponownie oceniać trafność tego rozpoznania. Leczenie jest skuteczne w zmniejszaniu upośledzenia czynności ruchowych i niepełnosprawności. Należy je rozpocząć, kiedy pacjent zaczyna odczuwać upośledzenie funkcjonowania. Najbardziej skuteczną metodą leczenia jest skojarzenie karbidopy z lewodopą, ale skuteczne są również leki z grupy agonistów receptorów dopaminowych oraz inhibitory monoaminooksydazy B. Są to równocześnie środki, które z mniejszym prawdopodobieństwem będą przyczyną dyskinezy. W przypadku pacjentów przyjmujących karbidopę/lewodopę, u których występują powikłania ruchowe, terapia wspomagająca prowadzona za pomocą leków z grupy agonistów receptorów dopaminowych, inhibitora monoaminooksyzady B
lub inhibitora katecholo-O-metylotransferazy przyniesie poprawę w zakresie objawów ruchowych i funkcjonowania, ale środki te zwiększają częstość dyskinez. U pacjentów, u których objawy są słabo kontrolowane pomimo optymalnej farmakoterapii, skuteczna jest głęboka stymulacja mózgu. Terapia zajęciowa, fizykoterapia i logoterapia poprawiają funkcjonowanie pacjenta. U pacjentów z chorobą Parkinsona często występują: uczucie zmęczenia, zaburzenia snu, otępienie i depresja. Chociaż stany te wiążą się z istotnie niższą jakością życia, mogą one ulec poprawie przy leczeniu.
Summary:
Parkinson disease is a progressive neurologic disorder afflicting approximately 1 percent of Americans older than 60 years. The cardinal features of Parkinson disease are bradykinesia, rigidity, tremor, and postural instability. There are a number of neurologic conditions that mimic the disease, making it difficult to diagnose in its early stages. Physicians who rarely diagnose Parkinson disease should refer patients suspected of having it to physicians with more experience in making the diagnosis, and should periodically reevaluate the accuracy of the diagnosis. Treatment is effective in reducing motor impairment and disability, and should be started when a patient begins to experience functional impairment. The combination of carbidopa and levodopa is the most effective treatment, but dopamine agonists and monoamine oxidase-B inhibitors are also effective, and are less likely to cause dyskinesias. For patients taking carbidopa/levodopa who have motor complications, adjunctive therapy with a dopamine agonist, a monoamine oxidase-B inhibitor, or a catechol O-methyltransferase inhibitor will improve motor symptoms and functional status, but with an increase in dyskinesias. Deep brain stimulation is effective in patients who have poorly controlled symptoms despite optimal medical therapy. Occupational, physical, and speech therapy improve patient function. Fatigue, sleep disturbances, dementia, and depression are common in patients with Parkinson disease. Although these conditions are associated with significantly lower quality of life, they may improve with treatment.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.