Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Leczenie ostrego migrenowego bólu głowy

Streszczenie:
Migrenowy ból głowy jest dolegliwością powszechną i mogącą zaburzać normalne funkcjonowanie, często leczoną przez lekarzy rodzinnych. Przed rozpoznaniem migreny należy wykluczyć poważną patologię śródczaszkową. Leczenie ostrej migreny jest wyzwaniem, ponieważ często nie następuje odpowiedź na stosowane leki oraz trudno jest przewidzieć indywidualną odpowiedź na konkretny lek lub dawkę. Mało jest doniesień dotyczących porównania różnych klas leków. Gdy objawy wystąpią, należy jak najszybciej wdrożyć leczenie eliminujące dolegliwości. Do skutecznych leków pierwszego rzutu stosowanych w łagodnej lub umiarkowanej migrenie należą niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz złożone środki przeciwbólowe zawierające paracetamol, kwas acetylosalicylowy i kofeinę. Tryptany stanowią leki pierwszego rzutu w migrenie umiarkowanej lub ciężkiej oraz w migrenie łagodnej do umiarkowanej, gdy nie uzyskano odpowiedzi po podaniu odpowiednich dawek prostych leków przeciwbólowych. Należy unikać podawania tryptanów pacjentom z chorobą naczyniową, niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub migreną z porażeniem połowiczym. W warunkach pomocy doraźnej skuteczne są dożylne leki przeciwwymiotne, podawane z dożylną dihydroergotaminąI lub bez niej. Pomocnym dodatkiem do standardowego leczenia w zapobieganiu nawrotom bólu głowy w krótkim czasie może być deksametazon. Niewielką rolę w łagodzeniu ostrego napadu migreny może też odgrywać donosowe podawanie lidokainy. Rozsądne jest również podawanie preparatów zawierających izometeptenII oraz donosową dihydroergataminę. W napadzie ostrej migreny należy unikać podawania leków zawierających opiaty lub barbiturany. U kobiet w ciąży migrena może być leczona paracetamolem lub niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (do trzeciego trymestru) lub w opornych przypadkach opiatami. U dzieci i młodzieży skuteczne wydają się paracetamol, ibuprofen, donosowy sumatryptan i donosowy zolmitryptan, chociaż danych dotyczących tych grup wiekowych jest niewiele.

Summary:
Migraine headache is a common and potentially debilitating disorder often treated by family physicians. Before diag­nosing migraine, serious intracranial pathology must be ruled out. Treating acute migraine is challenging because of substantial rates of nonresponse to medications and difficulty in predicting individual response to a specific agent or dose. Data comparing different drug classes are relatively scarce. Abortive therapy should be used as early as pos­sible after the onset of symptoms. Effective first-line therapies for mild to moderate migraine are nonprescription nonsteroidal anti-inflammatory drugs and combination analgesics containing acetaminophen, aspirin, and caffeine. Triptans are first-line therapies for moderate to severe migraine, or mild to moderate migraine that has not responded to adequate doses of simple analgesics. Triptans should be avoided in patients with vascular disease, uncontrolled hypertension, or hemiplegic migraine. Intravenous antiemetics, with or without intravenous dihydroergotamine, are effective therapies in an emergency department setting. Dexamethasone may be a use­ful adjunct to standard therapy in preventing short-term headache recurrence. Intranasal lidocaine may also have a role in relief of acute migraine. Isometheptene-containing compounds and intranasal dihydroergotamine are also reasonable therapeutic options. Medica­tions containing opiates or barbiturates should be avoided for acute migraine. During pregnancy, migraine may be treated with acet­aminophen or nonsteroidal anti-inflammatory drugs (prior to third trimester), or opiates in refractory cases. Acetaminophen, ibuprofen, intranasal sumatriptan, and intranasal zolmitriptan seem to be effec­tive in children and adolescents, although data in these age groups are limited.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.