Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Wczesna i ścisła kontrola glikemii

Kluczowy czynnik w postępowaniu z cukrzycą typu 2

Streszczenie:
Tło: W Australii wrasta częstość występowania cukrzycy typu 2. Duża liczba pacjentów z cukrzycą typu 2 nie osiąga zalecanych obecnie celów kontroli glikemii.
Cel: W artykule przyglądamy się, jak u pacjentów z cukrzycą typu 2 inercja kliniczna przyczynia się do suboptymalnej kontroli glikemii, opisujemy efekt „spuścizny" wysokich poziomów HbA1c we wczesnej fazie (choroby) oraz podkreślamy znaczenie wczesnej, ścisłej kontroli glikemii.
Omówienie: Wykazano, że wczesna, ścisła kontrola glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 prowadzi do lepszych wyników jeśli chodzi o makro- i mikroangiopatię oraz śmiertelność, nawet jeśli kontrola jest „luźniejsza" w późniejszym przebiegu choroby. Inercja kliniczna jest jednym z czynników przyczyniających się do tego, że pacjenci nie osiągają zakładanych celów kontroli glikemii. W leczeniu cukrzycy typu 2 zaleca się podejście aktywne: terapię należy zindywidualizować z uwzględnieniem na wczesnym etapie leczenia skojarzonego i ciągłego wzmacniania przekazywanych pacjentom informacji dotyczących modyfikacji stylu życia. U pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą w ciągu 6 miesięcy od rozpoznania należy osiągnąć docelowy poziom HbA1c < 6,5%.
W miarę jak choroba postępuje, docelowe wartości HbA1c mogą być rewidowane w świetle chorób współistniejących i powikłań.

Summary:
Background: The prevalence of type 2 diabetes is on the rise in Australia. A large number of  patients with type 2 diabetes do not reach currently recommended glycaemic targets.
Objective: This article looks at how clinical inertia contributes to suboptimal glycaemic control in patients with type 2 diabetes, describes the 'legacy' effect of early high HbA1c levels and highlights the importance of early, tight glycaemic control.
Discussion: Early, tight glycaemic control in patients with type 2 diabetes has been shown to result in better outcomes in terms of micro- and macrovascular disease and mortality even if control is relaxed later in the course of the disease. Clinical inertia is one of the contributing factors that prevent patients from reaching glycaemic targets. A proactive approach to treating type 2 diabetes is recommended: therapy should be individualised with early consideration of combination therapy and ongoing reinforcement of lifestyle modification messages.
In newly diagnosed patients, the goal should be to achieve an HbA1c of <6.5% within 6 months of diagnosis.
As a patient's disease progresses, the HbA1c target can be revisited in the light of comorbidities and complications.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.