Spis treści publikacji Rozpoznanie i postępowanie w kontaktowym zapaleniu skóry

Streszczenie:
Kontaktowe zapalenie skóry jest często występującym stanem zapalnym skóry charakteryzującym się swędzącymi zmianami rumieniowymi, które występują po kontakcie z obcą substancją. Istnieją dwie postacie kontaktowego zapalenia skóry: z podrażnienia i alergiczna. Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia jest spowodowane przez nieimmunologiczne podrażnienie skóry przez określoną substancję, powodujące powstanie zmian skórnych. Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry jest reakcją nadwrażliwości typu późnego, w której obce substancje wchodzą w kontakt ze skórą; zmiany na skórze pojawiają się po ponownej ekspozycji na tę substancję. Najczęściej przyczyną kontaktowego zapalenia skóry są: sumak jadowity, nikiel i substancje zapachowe. Kontaktowe zapalenie skóry zwykle objawia się rumieniem i łuszczeniem się, w którym widoczne są granice zmiany. Może również pojawić się świąd i dyskomfort. Ostre przypadki mogą obejmować spektakularnie przebiegające zaostrzenie choroby z obecnością rumienia, pęcherzyków i pęcherzy; w przewlekłych przypadkach może pojawić się zliszajowacenie z pęknięciami i bruzdami. Jeśli wiadomo, jaka substancja mogła wywołać chorobę, pierwszym krokiem, by potwierdzić rozpoznanie, jest ustalenie, czy problem ustępuje, gdy pacjent unika tej substancji. Zlokalizowane zmiany skórne w ostrym alergicznym kontaktowym zapaleniu skóry mogą być z powodzeniem leczone steroidami miejscowymi średnio lub silnie działającymi, takimi jak 0,1% triamcynolon lub 0,05% klobetazol. Jeśli alergiczne kontaktowe zapalenie skóry obejmuje większą powierzchnię skóry (ponad 20%), często konieczne jest zastosowanie steroidów systemowych, które przynoszą ulgę w ciągu 12-24 godzin. U pacjentów z ciężkim zapaleniem skóry wywołanym przez kontakt z sumakiem jadowitym dawkę doustnego prednizonu należy zmniejszać w ciągu 2-3 tygodni, ponieważ szybkie przerwanie leczenia steroidami może wywołać zapalenie skóry z odbicia. Jeśli leczenie nie powiedzie się, a rozpoznanie lub konkretny alergen pozostają nieznane, należy przeprowadzić testy płatkowe.

Summary:
Contact dermatitis is a common infammatory skin condition characterized by erythematous and pruritic skin lesions that occur after contact with a foreign substance. There are two forms of contact dermatitis: irritant and allergic. Irritant contact dermatitis is caused by the non–immune-modulated irritation of the skin by a substance, leading to skin changes. Allergic contact dermatitis is a delayed hypersensitivity reaction in which a foreign substance comes into contact with the skin; skin changes occur after reexposure to the substance. The most common substances that cause contact dermatitis include poison ivy, nickel, and fragrances. Contact dermatitis usually leads to erythema and scaling with visible borders. Itching and discomfort may also occur. Acute cases may involve a dramatic fare with erythema, vesicles, and bullae; chronic cases may involve lichen with cracks and fssures. When a possible causative substance is known, the frst step in confrming the diagnosis is determining whether the problem resolves with avoidance of the substance. Localized acute allergic contact dermatitis lesions are successfully treated with mid- or high-potency topical steroids, such as triamcinolone 0.1% or clobetasol 0.05%. If allergic contact dermatitis involves an extensive area of skin (greater than 20 percent), systemic steroid therapy is often required and offers relief within 12 to 24 hours. In patients with severe rhus dermatitis, oral prednisone should be tapered over two to three weeks because rapid iscontinuation of steroids can cause rebound dermatitis. If treatment fails and the diagnosis or specifc allergen remains unknown, patch testing should be performed.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.