Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Hipertriglicerydemia

Czy na pewno wiemy, jak ją diagnozować i leczyć zgodnie
z najnowszymi standardami klinicznymi?

Streszczenie:
Tło:
Według ostatnich badań klinicznych hipertriglicerydemia występuje u 32% dorosłych mężczyzn i 20% dorosłych kobiet. Odsetek ten stale się zwiększa z powodu epidemii otyłości. Liczne badania potwierdzają istotny statystycznie związek pomiędzy występowaniem hipertriglicerydemii a wzrostem zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe.
Cel: Przypomnienie najważniejszych informacji oraz omówienie najnowszych wytycznych i wyników istotnych badań klinicznych dotyczących diagnostyki i leczenia hipertriglicerydemii.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa, omówienie wytycznych.
Omówienie: Hipertriglicerydemia występuje w Polsce u ponad 20% dorosłej populacji. Stanowi istotny statystycznie czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Często współistnieje z innymi zaburzeniami lipidowymi, otyłością, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością nerek. Lipidogram powinien być oznaczany rutynowo u mężczyzn ≥ 40. r.ż. oraz kobiet ≥ 50. r.ż. Celem terapii zaburzeń lipidowych jest przede wszystkim normalizacja stężenia cholesterolu LDL. Prawidłowe leczenie obejmuje również leczenie hipertriglicerydemii – przy przekroczeniu stężenia 150 mg/dl zalecamy pacjentom przede wszystkim zmianę stylu życia, monitorujemy czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy, a przy utrzymującym się stężeniu triglicerydów przekraczającym 200 mg/dl sięgamy po farmakoterapię. Celem terapii jest obniżenie stężenia triglicerydów poniżej 150 mg/dl. W ocenie skuteczności leczenia zasadnicze znaczenie ma powtarzanie pełnego lipidogramu i monitorowanie możliwych powikłań za pomocą regularnych oznaczeń aktywności AlAT (i w razie objawów sugerujących miopatię – stężenia CK). Leczenie farmakologiczne obejmuje zastosowanie: fibratów, statyn, kwasu nikotynowego oraz kwasów omega n-3. Wyniki kolejnych badań podkreślają, że nie należy obawiać się kojarzenia tych leków.
Summary:
Background:
According to latest clinical trials the prevalence of hypertriglyceridemia  in Poland among adult men is 32% and 20% among adult women. Due to increasing rate of obesity in Polish population the rates of hypertriglyceridemia are still increasing. Numerous studies confirms the statistically important relationship and correlation between hypertriglyceridemia  and the increasing incidence of cardiovascular diseases.
Aim: To remind most important information about hypertriglyceridemia  with a discussion of the recent guidelines’ and studies in this field.
Method: Literature and guidelines review.
Discussion: The prevalence of hypertriglyceridemia  among adults in Poland is 20%. It is a statistically significant risk factor of cardiovascular diseases. It frequently coexists with other types of dyslipidemia, obesity, hypertensionand chronic kidney failure. The lipidogram should be routinely ordered among men older than ≥ 40 years and women ≥ 50 years. The therapy of lipid disorders should be mainly focused on normalization of the LDL cholesterol levels. Proper therapy also includes the treatment of hypertriglyceridemia – when the level of triglycerides exceeds 150 mg/dl we advise the lifestyle modifications. Appropriate therapy includes the treatment of hypertriglyceridemia –when the levels of triglycerides exceed 150 mg/dl we recommend lifestyle changes, monitoring the risk factors of atherosclerosis, and when the level of triglycerides is still greater than 200 mg/dl we reach for pharmacotherapy. The therapy target is reduction of triglyceride levels below 150 mg/dl. In treatment effectiveness evaluation it is critical to repeat a full lipid profile and to monitor possible complications by repeated checking of the ALT activity (and if symptoms suggest myopathy – also CK level). Pharmacological treatment involves the use of: fibrates, statins, nicotinic acid nad omega-3 unsaturated fatty acids. The numerous studies emphasize the need of combination therapy for the effective treatment of hypertriglyceridemia.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.