Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Nadciśnienie tętnicze u osób w wieku podeszłym

Streszczenie:
Tło: Stopniowo starzejące się społeczeństwo jest wyzwaniem dla systemu podstawowej opieki zdrowotnej zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i leczniczym. Mnogość mechanizmów patofizjologicznych przebiegających wraz ze starzeniem się organizmu wymusza specyficzne postępowanie terapeutyczne oraz narzuca indywidualizację podejścia do chorego.
Cel: Podsumowanie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego leczenia nadciśnienia tętniczego u osób starszych, by zoptymalizować terapię hipotensyjną.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa dotyczącego postępowania z pacjentami w wieku podeszłym chorującymi na nadciśnienie tętnicze.
Omówienie: W rozpoznawaniu i kontrolowaniu nadciśnienia podkreśla się rolę całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego i wykonywania domowych pomiarów jako bardziej wiarygodnych i lepiej korelujących z ryzykiem sercowo-naczyniowym. W terapii osób starszych dopuszczalne jest stosowanie wszystkich klas leków hipotensyjnych, ponieważ osiągnięte przez chorych korzyści zależą przede wszystkim od obniżenia ciśnienia tętniczego. Również postępowanie niefarmakologiczne, takie jak redukcja masy ciała, zmniejszenie podaży sodu i regularny wysiłek fizyczny, mają korzystny wpływ na rokowanie i jakość życia. Postuluje się, aby wysokość docelowych wartości ciśnienia uzależnić od wieku biologicznego i oczekiwanej długości życia chorego. Z uwagi na wielochorobowość oraz polipragmazję należy pamiętać o możliwych interakcjach lekowych. Bardzo istotną rolę we właściwej terapii starszych chorych odgrywa regularnie przeprowadzana całościowa ocena geriatryczna.

Summary:
Background:
Gradually aging society is a challenge for the primary health care system both in terms of organizational and therapeutic aspects. A variety of pathophysiological mechanisms occurring in the organism during aging enforces specific therapeutic procedures and imposes individual approach to the patient.
Aim: Summary of current knowledge concerning the hypertension treatment in the elderly in order to optimize antihypertensive therapy.
Method: Review of the available literature describing how to deal with elderly patients suffering from hypertension.
Discussion: The role of 24-hour monitoring of BP and home BP measurements in the diagnosis and treatment is underlined as more reliable and better correlating with cardiovascular risk. All five classes of recommended antihypertensive drugs are recommended as the patients’ benefits depend mostly on the degree of blood pressure reduction. Likewise nonpharmacological interventions such as: weight loss, exercise and decrease in sodium intake, have proven beneficial effect. It has been postulated that BP target levels should be dependent on the patient’s biological age and life expectancy. Possible drug interactions should be taken into consideration due to common morbidity and polypharmacy in this group. The proper approach to the elderly subjects includes regular geriatric assessment.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.