Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Leki antyagregacyjne w kardiologii

Jak uniknąć powikłań?

Streszczenie:
Tło: Wskazaniami do stosowania leków antyagregacyjnych objętych jest coraz więcej pacjentów: wiąże się to ze wzrostem częstości występowania działań niepożądanych. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych 70% populacji po 65. r.ż. zażywa NLPZ przynajmniej raz w tygodniu, a 34% populacji raz na dobę.
Cel: Przedstawienie dokładnych wskazań do stosowania terapii przeciwpłytkowej z uwzględnieniem ich objawów niepożądanych.
Metoda: Przegląd doniesień naukowych i doświadczenia własne autorów.
Omówienie: Wytyczne ESC zalecają stosowanie ASA w dawce 75-150 mg/dobę u wszystkich pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową z wyjątkiem osób, u których występuje aktywne krwawienie z przewodu pokarmowego, uczulenie lub nietolerancja. W przypadku nietolerancji i/lub przeciwwskazań należy stosować klopidogrel (75 mg/dobę). W ostrym zespole wieńcowym w okresie przedszpitalnym pacjenci zakwalifikowani do koronarografii powinni otrzymać 300 mg ASA i 300 mg klopidogrelu. W izolowanym migotaniu przedsionków bez czynników ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej podaje się ASA w dawce 80-325 mg/dobę. Pacjentom z dużym ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu, u których ryzyko krwawienia wewnątrzczaszkowego jest niewielkie, zaleca się ASA w dawce 75 mg raz na dobę. Zniszczenie bariery ochronnej błony śluzowej przewodu pokarmowego zapewnianej przez prostaglandyny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby wrzodowej oraz krwawienia z przewodu pokarmowego. Do głównych działań niepożądanych tiklopidyny i klopidogrelu, oprócz zwiększonego ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego, należy neutropenia z agranulocytozą, zakrzepowa plamica małopłytkowa oraz pancytopenia. Przy przewlekłym stosowaniu leków przeciwpłytkowych należy wykonać pełną morfologię krwi i zbadać układ hemostazy. W przypadku stosowania leków przeciwpłytkowych u pacjentów obarczonych ryzykiem krwawienia z przewodu pokarmowego należy włączyć inhibitor pompy protonowej (PPI). Konsensus opublikowany przez towarzystwa amerykańskie zaleca w przypadku stwierdzenia infekcji H. pylori przed rozpoczęciem przewlekłej terapii lekami przeciwpłytkowymi zastosowanie standardowej 10-14-dniowej terapii eradykacyjnej. Leki przeciwpłytkowe należy odstawić 5-7 dni przed zabiegiem chirurgicznym, stomatologicznym lub przed endoskopią.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.