Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zapobieganie hipoglikemii

Ważne zadanie lekarza rodzinnego
w postępowaniu z chorym na cukrzycę typu 2

Streszczenie:
Tło: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) w swych najnowszych zaleceniach zmienia kryteria rozpoznawania hipoglikemii oraz precyzuje definicję ciężkiej oraz nawracającej ciężkiej hipoglikemii.
Cel: Przedstawienie nowej definicji hipoglikemii i zasygnalizowanie skali problemów związanych z hipoglikemią.
Metoda: Przegląd wytycznych PTD z 2014 roku dotyczących postępowania z chorymi na cukrzycę i publikacji dotyczących hipoglikemii w cukrzycy typu 2.
Omówienie: Hipoglikemia jest wynikiem nadmiaru egzo- lub endogennej insuliny. W cukrzycy typu 2 wiąże się ona najczęściej z intensyfikacją leczenia hipoglikemizującego. Może być skutkiem przedawkowania leku, błędu dietetycznego lub wysiłku fizycznego. Ryzyko hipoglikemii jest uzależnione od metody leczenia cukrzycy, czasu trwania choroby, wieku pacjentów, występowania przewlekłych powikłań i chorób towarzyszących cukrzycy. Ciężkie hipoglikemie są przyczyną zwiększonego ryzyka występowania ostrych zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonów z tych przyczyn. Wpływają na obniżenie jakości życia oraz zmniejszają efektywność terapii i satysfakcję pacjenta z leczenia.

Summary:
Background: The most recent recommendations of Polish Diabetes Association have changed the criteria of diagnosing hypoglycaemia and have given precise definitions of severe and recurrent severe hypoglycaemia.
Aim: To present the new definition of hypoglycaemia and show a wide range of problems related to hypoglycaemia.
Method: Review of PTD guidelines concerning the treatment of patients with diabetes mellitus and publications on hypoglycaemia in type 2 diabetes mellitus.
Discussion: Hypoglycaemia results from an excess of exogenous or endogenous insulin. In type 2 diabetes mellitus it is usually related to intensifying of the diabetes treatment. It can be the result of medication overdose, a dietary error or exercise. The risk of hypoglycaemia depends on the method of the treatment of diabetes mellitus, the duration of this disease, patient's age and the presence of chronic complications and co-morbidities. Severe hypoglycaemias are the cause of an increased risk of acute cardiovascular events and cardiac deaths. They lead to lowering the quality of life and reduce the effectiveness and patient's satisfaction with their treatment.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.