Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Uaktualnione wytyczne pozaszpitalnego
leczenia przeciwzakrzepowego

Streszczenie:
Amerykańskie Kolegium Lekarzy Klatki Piersiowej (American College of Chest Physicians) przedstawia zalecenia dotyczące stosowania leków przeciwzakrzepowych w kilku wskazaniach, które są istotne w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Warfaryna – antagonista witaminy K – jest zalecana w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i w prewencji udaru mózgu u osób z migotaniem i trzepotaniem przedsionków lub z wadami zastawkowymi serca. Rozpoczynając leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej warfaryną, należy ją podać pierwszego dnia razem z preparatem heparyny lub z fondaparinuksem. Heparynę lub fondaparinuks należy kontynuować przez co najmniej 5 dni, dopóki międzynarodowy współczynnik znormalizowany nie będzie wynosić u pacjenta przynajmniej 2,0 przez dwa kolejne dni. Docelowe wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego i czas leczenia warfaryną różnią się w zależności od wskazań i ryzyka. Terapię warfaryną należy zaprzestać 5 dni przed dużym zabiegiem chirurgicznym i wznowić podawanie 12-24 godziny po operacji. Terapia pomostowa – z wykorzystaniem heparyny drobnocząsteczkowej lub innych środków – oparta jest na wyważeniu ryzyka zakrzepicy i zatorowości względem ryzyka krwawienia. Opcją coraz częściej wykorzystywaną u wybranych pacjentów leczonych warfaryną jest samokontrola. Dziewiąta edycja wytycznych Amerykańskiego Kolegium Lekarzy Klatki Piersiowej, opublikowana w 2012 r., obejmuje omówienie leków przeciwzakrzepowych, które uzyskały rejestrację Urzędu ds. Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych (U.S. Food and Drug Administration) od czasu publikacji ósmej edycji w 2008 r. Dabigatran i apiksaban są wskazane w prewencji zatorowości systemowej oraz udaru mózgu u osób z niezastawkowym migotaniem przedsionków. Riwaroksaban jest wskazany w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich u pacjentów po zabiegu alloplastyki stawu kolanowego lub biodrowego, do leczenia zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej, w celu zmniejszenia ryzyka nawracających epizodów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej po leczeniu początkowym oraz w celu prewencji zatorowości systemowej u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków.
Summary:
The American College of Chest Physicians provides recommendations for the use of anticoagulant medications for several indications that are important in the primary care setting. Warfarin, a vitamin K antagonist, is recommended for the treatment of venous thromboembolism and for the prevention of stroke in persons with atrial fibrillation, atrial flutter, or valvular heart disease. When warfarin therapy is initiated for venous thromboembolism, it should be given the first day, along with a heparin product or fondaparinux. The heparin product or fondaparinux should be continued for at least five days and until the patient’s international normalized ratio is at least 2.0 for two consecutive days. The international normalized ratio goal and duration of treatment with warfarin vary depending on indication and risk. Warfarin therapy should be stopped five days before major surgery and restarted 12 to 24 hours postoperatively. Bridging with low-molecular-weight heparin or other agents is based on balancing the risk of thromboembolism with the risk of bleeding. Increasingly, self-testing is an option for selected patients on warfarin therapy. The ninth edition of the American College of Chest Physicians guidelines, published in 2012, includes a discussion of anticoagulants that have gained approval from the U.S. Food and Drug Administration since publication of the eighth edition in 2008. Dabigatran and apixaban are indicated for the prevention of systemic embolism and stroke in persons with nonvalvular atrial fibrillation. Rivaroxaban is indicated for the prevention of deep venous thrombosis in patients undergoing knee or hip replacement surgery, for treatment of deep venous thrombosis and pulmonary embolism, for reducing the risk of recurrent deep venous thrombosis and pulmonary embolism after initial treatment, and for prevention of systemic embolism in patients with nonvalvular atrial fibrillation.

Więcej informacji online (eTabele A-E) na stronie www.rodzinni.org lub w oryginale na stronie http://www.aafp.org/afp (wymaga zalogowania).

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.