Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Znaczenie żywienia w osteoporozie

Streszczenie:
Tło: Lekarze rodzinni sprawują opiekę nad całą populacją, niezależnie od wieku pacjentów. Obserwowane w ostatnich latach zmiany demograficzne wiążą się z coraz częstszym występowaniem chorób typowych dla wieku podeszłego, w tym osteoporozy. Promowane przez lekarzy rodzinnych korzystne zmiany stylu życia, obejmujące żywienie i aktywność fizyczną, mogą wpływać na zapobieganie i leczenie tej choroby. Kontakt z pacjentami z różnych grup wiekowych daje możliwość stosowania profilaktyki pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej.
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie lekarzom rodzinnym znaczenia żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu osteoporozy.
Metoda: Przegląd wytycznych oraz piśmiennictwa.
Omówienie: Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu, w której zmniejszonej masie kostnej i nieprawidłowej mikrostrukturze kości towarzyszy zwiększona podatność na złamania. Na rozwój choroby wpływają czynniki genetyczne modyfikowane w ciągu całego życia przez środowisko. Za kluczowe w zapobieganiu chorobie i bardzo istotne w jej leczeniu uważa się prawidłowe żywienie i odpowiednią aktywność fizyczną. Szczególne znaczenie ma zawartość wapnia i witaminy D w pokarmach oraz ekspozycja na światło słoneczne. Obserwuje się negatywny wpływ konserwantów, palenia papierosów, nadmiernego spożycia alkoholu oraz unieruchomienia.

Summary:
Background: General practitioners are to take care of the whole population, irrespective of its age. Current demographic trends are associated with increasing prevalence of diseases typical for old age, including osteoporosis. Lifestyle changes promoted by general practitioner, involving nutrition and physical activity, can affect the prevention and treatment of this particular disease. Broad contact with patients from different age groups gives the possibility of primary, secondary and tertiary prevention of osteoporosis.
Aim: The aim of the article was to remind general practitioners the importance of proper nutrition and physical activity in prevention and treatment of osteoporosis.
Method: Guidelines and evidence review.
Review: Osteoporosis is a systemic skeletal disease, in which reduced bone mass and abnormal bone microstructure is accompanied by increased susceptibility to fractures. The development of osteoporosis is influenced by genetic factors modified throughout life by the environment. Proper nutrition and adequate physical activity are considered as crucial in the prevention and treatment of the disease. Of special importance is diet intake of calcium and vitamin D as well as exposure to sunlight. There is a negative effect of preservatives, smoking, excessive alcohol consumption, and immobilization.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.