Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Stopniowane podejście
do interpretacji czynnościowych badań płuc

Streszczenie:
Badania czynności płuc wykonywane w gabinecie lekarskim, znane również jako spirometria, są potężnym narzędziem w rękach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, stosowanym w celu rozpoznania i postępowania z problemami dotyczącymi układu oddechowego. Na zaburzenia przepływu powietrza związane z obturacją wskazuje niska wartość ilorazu objętości wymuszonego wydechu w pierwszej sekundzie do wymuszonej pojemności życiowej (wskaźnik FEV1/FVC). Zdefiniowano je u dorosłych jako wartość ≤ 70% lub poniżej piątego percentyla na podstawie danych z Trzeciego Narodowego Badania Ankietowego Zdrowia i Odżywiania (NHANES III) oraz jako wartość < 85% u pacjentów od 5. do 18. r.ż. Jeśli obecna jest obturacja, lekarz powinien ustalić, czy jest odwracalna na podstawie wzrostu wartości FEV1 lub FVC po zastosowaniu środka rozszerzającego oskrzela (tj. wzrost o ponad 12% u pacjentów w 5.-18. r.ż. lub > 12% i więcej niż 200 ml u dorosłych). Obturacja w astmie oskrzelowej jest zazwyczaj odwracalna, podczas gdy w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc – nie. Na wzorzec zaburzeń o charakterze zmniejszenia objętości płuc (restrykcja) wskazuje u dorosłych wartość FVC poniżej 5. percentyla, opierając się o dane z badania NHANES III, oraz < 80% u pacjentów w 5.-18. r.ż. Jeśli obecny jest taki obraz, należy zlecić pełen panel badań czynnościowych płuc wraz z badaniem pojemności dyfuzyjnej metodą dyfuzji tlenku węgla. Badania te wykonuje się w celu potwierdzenia choroby płuc zmniejszającej ich objętość (restrykcja) i przeprowadzenia diagnostyki różnicowej. Jeśli zarówno wskaźnik FEV1/FVC, jak i wartość FVC są niskie, u pacjenta występuje zaburzenie mieszane. Stopień nasilenia nieprawidłowości ustala się na podstawie FEV1 (podawana w odsetkach wartość należna). Jeśli wyniki badań czynnościowych płuc są prawidłowe, ale lekarz wciąż podejrzewa astmę wysiłkową lub wywoływaną kontaktem z alergenem, należy rozważyć próbę prowokacyjną nadreaktywności oskrzeli (np. próbę z metacholiną, z inhalacją mannitolu, test wysiłkowy).
Summary:
Office-based pulmonary function testing, also known as spirometry, is a powerful tool for primary care physicians to diagnose and manage respiratory problems. An obstructive defect is indicated by a low forced expiratory volume in one second/forced vital capacity (FEV1/FVC) ratio, which is defined as less than 70% or below the fifth percentile based on data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) in adults, and less than 85% in patients five to 18 years of age. If an obstructive defect is present, the physician should determine if the disease is reversible based on the increase in FEV1 or FVC after bronchodilator treatment (i.e., increase of more than 12% in patients five to 18 years of age, or more than 12% and more than 200 mL in adults). Asthma is typically reversible, whereas chronic obstructive pulmonary disease is not. A restrictive pattern is indicated by an FVC below the fifth percentile based on NHANES III data in adults, or less than 80% in patients five to 18 years of age. If a restrictive pattern is present, full pulmonary function tests with diffusing capacity of the lung for carbon monoxide testing should be ordered to confirm restrictive lung disease and form a differential diagnosis. If both the FEV1/FVC ratio and the FVC are low, the patient has a mixed defect. The severity of the abnormality is determined by the FEV1 (percentage of predicted). If pulmonary function test results are normal, but the physician still suspects exercise- or allergen-induced asthma, bronchoprovocation (e.g., methacholine challenge, mannitol inhalation challenge, exercise testing) should be considered.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.