Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Pierwotne zaburzenia snu u osób w wieku podeszłym

Pytania praktyczne:
• Jak rozpoznać zaburzenia snu u osób starszych i jak je różnicować z fizjologicznymi zmianami zachodzącymi wraz z wiekiem?
• Jakie pierwotne zaburzenia snu są charakterystyczne dla populacji osób starszych i jakie jest ich znaczenie kliniczne?
• Co może zalecić lekarz rodzinny choremu z bezsennością?

Streszczenie:
Tło:
Częstość występowania pierwotnych zaburzeń snu rośnie wraz z wiekiem. U niektórych pacjentów zaburzenia snu mogą być spowodowane przez choroby współistniejące lub uboczne działanie leków.
Cel: Przegląd i omówienie zmian snu zachodzących z wiekiem, etiologii, symptomatologii i leczenia pierwotnych zaburzeń snu u osób w wieku podeszłym oraz innych czynników związanych ze starzeniem się, które wpływają na jakość i ilość snu.
Metoda: Niesystematyczny przegląd piśmiennictwa. Przeszukano bazy elektroniczne (Medline, Embase).
Omówienie: Około 50% osób w wieku podeszłym skarży się na trudności ze snem. Bezsenność jest częsta w tej populacji, może mieć charakter pierwotny lub wtórny w stosunku do choroby współistniejącej lub stosowanych leków. Zaburzenia oddychania związane ze snem obejmują szerokie spektrum objawów związanych z oddychaniem: od łagodnego chrapania do bezdechów obturacyjnych. Podczas gdy zespół niespokojnych nóg może być zdiagnozowany na podstawie obrazu klinicznego, podejrzenie zespołu okresowych ruchów kończyn wymaga (w celu potwierdzenia rozpoznania) wykonania – podczas nocnej polisomnografii – elektromiografii. Zaburzenia zachowania związane z fazą REM są silnym czynnikiem predykcyjnym wystąpienia choroby neurodegeneracyjnej.
Summary:
Background:
Primary sleep disorders that can appear in the elderly or their prevalence increases with age.
In some patients, sleep disturbances can be caused by an underlying medical conditions or medication side effects.
Aim: To review and to discuss age-related changes in sleep, aetiology, presentation and treatment of primary sleep disorders in elderly and other factors relevant to ageing that are likely to affect sleep quality and quanitity.
Methods: Unsystematic literature review. We conducted a search in electronic databases (Medline, Embase).
Discussion: Approximately 50% of older adults complain of sleep difficulties. Insomnia is prevalent in this population; it can be primary or secondary to coexistent illness or drug use. Sleep-disordered breathing includes a wide range of breathing symptoms ranging from benign snoring to obstructive sleep apneas. While restless legs syndrome can be diagnosed clinically, a suspicion of periodic limb movements in sleep requires electromyography, performed during nocturnal polysomnography, to confirm the diagnosis. Rapid eye movement sleep behavior disorder is a strong predictive factor of a neurodegenerative disease.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.