Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Technologia na rzecz poprawy
atrakcyjności i jakości programów nauczania
w medycynie rodzinnej

Informacja o narzędziu do oceny potrzeb edukacyjnych
i luk kompetencyjnych lekarzy rodzinnych opracowanym
w celu poprawy jakości opieki w ramach projektu Leonardo da Vinci

Streszczenie:
Problematyka „poprawy jakości” (ang. Quality Improvement, QI) opieki medycznej w podstawowej opiece zdrowotnej, która stanowi filar systemu ochrony zdrowia jest tematem coraz częściej podnoszonym w całej Europie. Chociaż  duża część środowiska medycznego akceptuje konieczność zmian i jest przychylna szerokiemu wdrażaniu metod jakościowych do codziennej praktyki, badania pokazują, że liczba lekarzy rodzinnych (LR), którzy w swojej pracy stosują koncepcje pomiaru jakości, jest wciąż niewystarczająca. Celem artykułu jest charakterystyka narzędzia internetowego służącego do pomiaru kompetencji i określania kompetencji deficytowych w zakresie poprawy jakości opieki, które zostało opracowane w projekcie europejskim LdV nr 2010-1-PL1-LEO05-11473, koordynowanym przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w  Polsce. Przedstawiono metodologię opracowania matrycy kompetencji LR w obszarze poprawy jakości, na bazie której zbudowano narzędzie internetowe służące do oceny (pomiaru) potrzeb edukacyjnych i luk kompetencyjnych, obszary jego zastosowania w nauczaniu medycyny rodzinnej oraz korzyści płynące dla nauczycieli i lekarzy rodzinnych.
Summary:
Quality Improvement (QI) in primary care which is the basic pillar of health care systems is an increasingly important issue in a whole Europe. Although the vast majority of medical professionals accept the necessity of changes related to ensuring high quality care, researches show that in the primary health care sector a concept of QI is still a new development and the number of medical doctors who use it in their daily practice is still insufficient. The aim of this article is to provide a brief characteristic of the web-based tool developed in the European LdV project No. 2010-1-PL1-LEO05-11473, coordinated by the College of Family Physicians in Poland. The tool is used to measure the general practitioners (GPs’) required educational needs related to QI in family medicine (FM) and identify the deficit competencies. The articles presents how a comprehensive list of QI competencies within a framework of continuing professional development for European GPs was agreed and set up. It also describes the methodology of developing the web-based tool assisting in improving the professional competencies of GPs, areas of its application and advantages of its introduction into family medicine education that may be obtained by FM teachers and GPs.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.