Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ocena i leczenie zaparć u dzieci i młodzieży

Streszczenie:
Zaparcia u dzieci są częste i prawie zawsze czynnościowe – bez udziału etiologii organicznej. Zatrzymanie stolca może prowadzić u niektórych pacjentów do jego nietrzymania. Często dane z wywiadu lekarskiego i wyniki badania fizykalnego są wystarczające, aby postawić rozpoznanie zaparć czynnościowych. Dalsza ocena dziecka w kierunku choroby Hirschsprunga, wad rdzenia kręgowego lub zaburzeń metabolicznych może być uzasadniona u dziecka z objawami alarmującymi („czerwonymi flagami”), takimi jak: początek < 1. m.ż., opóźniony pasaż smółki po urodzeniu, zahamowanie wzrastania, stolce tryskające lub znaczne powiększenie obwodu brzucha. Skuteczna terapia wymaga zapobiegania i leczenia zalegania mas kałowych za pomocą doustnych środków przeczyszczających lub metod stosowanych doodbytniczo. Podstawą leczenia stały się roztwory oparte na polietylenoglikolu, chociaż dostępne są inne opcje, takie jak inne leki osmotyczne lub środki pobudzające. Zwiększenie zawartości błonnika w diecie może poprawić szanse na odstawienie leków przeczyszczających w przyszłości. Równie ważna jak farmakoterapia jest edukacja. Powinna ona obejmować porady dotyczące tego, jak rozpoznać zachowania dziecka wskazujące na wstrzymywanie oddania stolca, wskazówki dotyczące interwencji behawioralnych, takich jak regularne oddawanie stolca, oraz system nagród dla dziecka, przekazanie informacji, że można spodziewać się przewlekłego przebiegu zaparć, przedłużającej się terapii, częstych nawrotów, a także  potrzebę ścisłej obserwacji małego pacjenta. Skierowanie do specjalisty jest zalecane tylko, jeśli istnieją obawy co do występowania choroby organicznej lub kiedy zaparcia utrzymują się pomimo stosowania właściwej terapii.

Summary:
Childhood constipation is common and almost always functional without an organic etiology. Stool retention can lead to fecal incontinence in some patients. Often, a medical history and physical examination are sufficient to diagnose functional constipation. Further evaluation for Hirschsprung disease, a spinal cord abnormality, or a metabolic disorder may be warranted in a child with red flags, such as onset before one month of age, delayed passage of meconium after birth, failure to thrive, explosive stools, and severe abdominal distension. Successful therapy requires prevention and treatment of fecal impaction, with oral laxatives or rectal therapies. Polyethylene glycol–based solutions have become the mainstay of therapy, although other options, such as other osmotic or stimulant laxatives, are available. An increase in dietary fiber may improve the likelihood that laxatives can be discontinued in the future. Education is equally important as medical therapy and should include counseling families to recognize withholding behaviors; to use behavior interventions, such as regular toileting and reward systems; and to expect a chronic course with prolonged therapy, frequent relapses, and a need for close follow-up. Referral to a subspecialist is recommended only when there is concern for organic disease or when the constipation persists despite adequate therapy.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.