Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ocena nudności i wymiotów u osób dorosłych

Podejście oparte na analizie przypadków

Streszczenie:
W przypadku nieobecności ostrego bólu brzucha bądź znacznego bólu głowy lub niedawnego rozpoczęcia przyjmowania pewnych leków, ostre nudności i wymioty są zazwyczaj wynikiem zakażeń przewodu pokarmowego o samoograniczającym się charakterze. Nudności i wymioty są również częstym działaniem niepożądanym radioterapii, chemioterapii i znieczulenia chirurgicznego. Inne możliwe rozpoznania obejmują czynniki związane z układem wewnątrzywydzielniczym (w tym ciążę), choroby ośrodkowego układu nerwowego, przyczyny psychiatryczne, narażenie na toksyny, nieprawidłowości metaboliczne oraz czynnościowe lub zaporowe przyczyny ze strony przewodu pokarmowego. Prawdopodobna przyczyna ostrych nudności i wymiotów może być zazwyczaj ustalona na podstawie wywiadu i badania fizykalnego. Objawy alarmujące, takie jak odwodnienie, kwasica spowodowana przez leżące u jej podłoża zaburzenie metaboliczne lub objawy ostrego brzucha, uzasadniają przeprowadzenie dodatkowej oceny pacjenta. Oparte na podejrzewanym rozpoznaniu podstawowe badania laboratoryjne mogą obejmować badanie ogólne moczu, test ciążowy z próbki moczu, pełną morfologię krwi obwodowej, rozbudowany panel badań biochemicznych, poziom lipazy i amylazy, poziom tyreotropiny oraz badania kału wraz z jego posiewem. Badania obrazowe obejmują zdjęcie rentgenowskie, ultrasonografię i tomografię komputerową brzucha. Tomografię komputerową głowy należy wykonać, jeśli podejrzewa się ostry proces wewnątrzczaszkowy. Przewlekłe nudności i wymioty definiuje się jako objawy utrzymujące się co najmniej miesiąc. U pacjentów z czynnikami ryzyka w kierunku nowotworów złośliwych żołądka lub z objawami alarmującymi należy wykonać gastroduodenoskopię. Jeśli podejrzewa się gastroparezę, zaleca się pomiar szybkości opróżniania żołądka. Przy ocenie pacjentów z przewlekłymi nudnościami i wymiotami oprócz przyczyn czynnościowych należy rozważyć również przyczyny psychiatryczne.
Summary:
In the absence of acute abdominal pain, significant headache, or recent initiation of certain medications, acute nausea and vomiting is usually the result of self-limited gastrointestinal infections. Nausea and vomiting is also a common adverse effect of radiation therapy, chemotherapy, and surgical anesthesia. Other potential diagnoses include endocrine conditions (including pregnancy), central nervous system disorders, psychiatric causes, toxin exposure, metabolic abnormalities, and obstructive or functional gastrointestinal causes. The likely cause of acute nausea and vomiting can usually be determined by history and physical examination. Alarm signs such as dehydration, acidosis caused by an underlying metabolic disorder, or an acute abdomen warrant additional evaluation. Based on the suspected diagnosis, basic laboratory testing may include urinalysis, urine pregnancy testing, complete blood count, comprehensive metabolic panel, amylase and lipase levels, thyroid-stimulating hormone level, and stool studies with cultures. Imaging studies include abdominal radiography, ultrasonography, and computed tomography. Computed tomography of the head should be performed if an acute intracranial process is suspected. Chronic nausea and vomiting is defined by symptoms that persist for at least one month. Patients with risk factors for gastric malignancies or alarm symptoms should be evaluated with esophagogastroduodenoscopy. If gastroparesis is suspected, a gastric emptying study is recommended. In addition to functional causes, it is also important to consider psychiatric causes when evaluating patients with chronic nausea and vomiting.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.