Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Samokontrola w cukrzycy typu 2

Pytania praktyczne:
• Jaka jest rola samokontroli w cukrzycy?
• Jakie pomiary wchodzą w zakres skróconego profilu glikemii?
• Jaki glukometr należy polecić choremu na cukrzycę?

Streszczenie:
Tło:
Cukrzyca typu 2 jest przewlekłą chorobą o zasięgu ogólnoświatowym. Elementem wspomagającym terapię i ważnym zadaniem edukacyjnym jest samokontrola glikemii wykonywana przez chorych w warunkach domowych.
Cel: Przedstawienie roli samokontroli glikemii w terapii cukrzycy typu 2.
Metoda: Przegląd wytycznych PTD z 2013 dotyczących postępowania z chorymi na cukrzycę i publikacji dotyczących SMBG w cukrzycy typu 2.
Omówienie: Samokontrola w terapii cukrzycy jest najczęściej utożsamiana z pomiarami glikemii dokonywanymi przez chorych w warunkach domowych. Umożliwia bieżącą kontrolę i ocenę wyrównania metabolicznego cukrzycy. Zalecana jest szczególnie chorym stosującym insulinoterapię. W przypadku leczenia preparatami doustnymi jej wykorzystywanie budzi zastrzeżenia. Właściwie zaplanowana i wdrożona przynosi pożądane efekty. Jej skuteczność jest uzależniona od rzetelnej i systematycznej edukacji terapeutycznej.
Summary:
Background:
Type 2 diabetes mellitus is a chronic disease with a global prevalence. Self-monitoring of glycaemia by patients in home conditions is an element supporting treatment and an important educational task.
Objective: Presenting the role of self-monitoring of blood glucose (SMBG) in the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Methods: Review of PTD guidelines of the year 2013 concerning treatment of diabetic patients as well as publications discussing SMBG in type 2 diabetes mellitus.
Discussion: Self-control in treatment of diabetes is usually identified with glycaemia measurements by the patients in home conditions. It allows for systematic control and assessment of metabolic control. It is especially recommended to people using insulin therapy. In the case of oral treatments it is questionable. It gives the desired effects if it is properly planned and implemented. Its effectiveness dpendens on reliable and systematic therapeutic education.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.