Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznanie i ocena niewydolności serca

Streszczenie:
Niewydolność serca jest często występującym zespołem klinicznym charakteryzującym się dusznością, zmęczeniem, objawami przeciążenia objętościowego, które mogą obejmować obrzęki obwodowe i rzężenia słyszalne nad płucami. Niewydolność serca cechuje się wysokim wskaźnikiem chorobowości i śmiertelności, szczególnie u osób starszych. Wiele schorzeń, takich jak choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, wady zastawkowe serca i cukrzyca, może być przyczyną przewlekłej niewydolności serca lub prowadzić do jej dekompensacji. Do 40-50% pac-
jentów z niewydolnością serca cierpi na rozkurczową postać tej choroby z zachowaną czynnością skurczową, a umieralność ogólna jest podobna do tej obserwowanej w skurczowej niewydolności serca. Początkowa ocena obejmuje: zebranie wywiadu i badanie fizykalne, zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, elektrokardiografię i ocenę laboratoryjną przeprowadzane w celu wykrycia przyczyn lub czynników wywołujących. Przemieszczenie uderzenia koniuszkowego, trzeci ton serca oraz wyniki zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej wskazujące na zastój żylny lub obrzęk śródmiąższowy są użyteczne w wykrywaniu niewydolności serca. Skurczowa niewydolność serca jest mało prawdopodobna, jeśli nie są spełnione kryteria Framingham lub kiedy poziom peptydu natriuretycznego typu B jest prawidłowy. Echokardiografia jest standardem diagnostycznym stosowanym w celu potwierdzenia obecności skurczowej lub rozkurczowej niewydolności serca, co wykonuje się poprzez ocenę frakcji wyrzutowej lewej komory serca. Ocena pacjenta w kierunku choroby niedokrwiennej serca jest uzasadniona w przypadku osób z niewydolnością serca, szczególnie jeśli obecna jest dławica piersiowa, ponieważ choroba wieńcowa jest najczęstszą przyczyną niewydolności serca.
Summary:
Heart failure is a common clinical syndrome characterized by dyspnea, fatigue, and signs of volume overload, which may include peripheral edema and pulmonary rales. Heart failure has high morbidity and mortality rates, especially in older persons. Many conditions, such as coronary artery disease, hypertension, valvular heart disease, and diabetes mellitus, can cause or lead to decompensation of chronic heart failure. Up to
40 to 50 percent of patients with heart failure have diastolic heart failure with preserved left ventricular function, and the overall mortality is similar to that of systolic heart failure. The initial evaluation includes a history and physical examination, chest radiography, electrocardiography, and laboratory assessment to identify causes or precipitating factors. A displaced cardiac apex, a third heart sound, and chest radiography findings of venous congestion or interstitial edema are useful in identifying heart failure. Systolic heart failure is unlikely when the Framingham criteria are not met or when B-type natriuretic peptide  level  is  normal.  Echocardiography  is  the  diagnostic  standard  to  confirm  systolic  or  diastolic  heart  failure through assessment of left ventricular ejection fraction. Evaluation for ischemic heart disease  is warranted in patients with heart failure, especially
if angina is present, given that coronary artery disease is the most common cause of heart failure.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.