Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Jak leczyć pacjenta ze stabilną POChP w świetle wytycznych GOLD 2011?

Pytania praktyczne:
• Co decyduje o zakwalifikowaniu pacjenta z POChP do konkretnej kategorii ciężkości choroby (A, B, C lub D) w myśl wytycznych GOLD 2011?
• Którzy pacjenci z POChP, w myśl wytycznych GOLD 2011, powinni być regularnie leczeni glikokortykosteroidami wziewnymi?
• Czy podejrzewając u pacjenta POChP i nie dysponując wynikiem spirometrii, który potwierdzałby rozpoznanie, lekarz rodzinny może rozpocząć podawanie leków?


Streszczenie:
Tło: POChP jest najczęstszą chorobą układu oddechowego na świecie. W Polsce dotyczy co dziesiątej osoby po 40. r.ż. W roku 2001 roku z inicjatywy GOLD międzynarodowa grupa ekspertów opracowała pierwsze wytyczne postępowania w tej chorobie. Postęp w dziedzinie wiedzy i technologii medycznych spowodował, że ostatnia aktualizacja wytycznych istotnie zmieniła podejście do klasyfikacji nasilenia POChP, a tym samym do postępowania terapeutycznego.
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym zasadniczych zmian wynikających z ostatniej aktualizacji międzynarodowych wytycznych GOLD 2011 oraz wpływu tych zmian na codzienną praktykę lekarską wraz z szerszym komentarzem do tych modyfikacji na podstawie przeglądu najnowszych publikacji.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: W ostatniej aktualizacji GOLD 2011 za najistotniejszą zmianę należy uznać koncepcję zakładającą konieczność uwzględniania przy ocenie stanu pacjenta nie – jak poprzednio – jedynie wartości parametru FEV1, ale aż trzech elementów: objawów klinicznych, stopnia obturacji (FEV1) i liczby zaostrzeń w ostatnim roku. Pozwala to w sposób bardziej zindywidualizowany oszacować stopień nasilenia choroby i dopasować właściwą intensywność terapii do potrzeb konkretnego chorego.
Summary:
Background: COPD is the most common respiratory disease in the world. In Poland every tenth person over 40 is affected by COPD. In 2001 an international group of experts of the GOLD initiative developed the first guidelines to deal with this disease. It reflected recent advancement of knowledge and medical technologies. The new approach to the classification of this disease is based on assessment of a patient and thus therapeutic intervention was significantly changed.
Objective: To provide family physicians with information on changes resulting from the last update of the GOLD 2011 guidelines with a broader commentary on these modifications on the basis of a review including recent publications, and the impact of these changes on a daily medical practice.
Method: Literature review.
Discussion: In the latest updated version of the GOLD 2011guidelines the most significant change implies the need for a change in the concept of assessing a patient, not only on the value ​​of FEV1 as was used in earlier editions , but with three additional components: clinical symptoms, the degree of obstruction and the number of exacerbations in the last year. This allows to estimate the level of disease’s severity in more personalized way and to adjust the intensity of therapy to the patient’s individual needs.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.