Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Nowe doustne leki przeciwzakrzepowe – uaktualnienie

Przełom w leczeniu zakrzepicy

Streszczenie:
Tło: Leczenie zakrzepicy żył głębokich acenokumarolem stwarza wiele problemów. Kłopotliwa konieczność łączenia na początku terapii z podawaną w podskórnych zastrzykach heparyną niemal wymusza hospitalizowanie pacjenta. Ustalanie dawki leku odbywa się nie według stałego parametru jak przykładowo waga, ale w oparciu o wynik laboratoryjnego badania krwi żylnej – wartości INR. Duża zmienność wyników INR przy stałym dawkowaniu leku, zależy od zmiennej konsumpcji witaminy K w pożywieniu i od metabolizmu wątrobowego. Często występują interakcje z wieloma lekami wpływającymi na wątrobę. Ostatecznie bardzo często INR, a zatem i krzepliwość krwi jest zbyt wysoka lub za niska, co grozi nawrotem zakrzepicy bądź, przeciwnie, krwawieniami. Sytuacji nie poprawiło niedawne wprowadzenie w Polsce warfaryny. Dlatego z dużą nadzieją oczekiwane są nowe doustne antykoagulanty, które miałyby ułatwić leczenie i uczynić terapię bezpieczniejszą.
Cel: Omówienie wyników niedawno zakończonego badania nowego leku – bezpośredniego inhibitora kluczowego w kaskadzie krzepnięcia aktywnego czynnika dziesiątego (Xa).
Metoda: Opracowanie poglądowe wyników dwóch badań randomizowanych porównujących zastosowanie riwaroksabanu i antywitamin K w leczeniu zakrzepicy żył głębokich oraz riwaroksabanu względem placebo w wydłużonym leczeniu, tj. po typowym okresie 6- lub 12-miesięcznego leczenia przeciwkrzepliwego
Omówienie: W pierwszym z badań stwierdzono, iż nawrót zakrzepicy wystąpił u 2,1% leczonych riwaroksabanem i 3,0% antywitaminą K. Krwawienia istotne kliniczne wystąpiły z jednakową częstością 8,1% w obu grupach, ale wśród otrzymujących riwaroksaban poważnych krwawień było nieco mniej, bo 0,8% względem 1,2%. Stwierdzone różnice nie osiągnęły poziomu znamienności statystycznej. Takie statystyczne potwierdzenie korzyści wykazano, gdy przeanalizowano częstość nawrotów łącznie z poważnymi krwawieniami (korzyść kliniczna netto) – tych zdarzeń było 4,2% wśród leczonych antywitaminą K i tylko u 2,9% leczonych riwaroksabanem.
W drugim z badań (EINSTEIN-Extension) pacjenci obserwowani byli przez rok po zakończeniu standardowej 6- lub 12-miesięcznej terapii zakrzepicy. Ryzyko nawrotu zakrzepicy, które wyniosło 7% rocznie, zostało pięciokrotnie zredukowane dzięki stosowaniu riwaroksabanu. Odbyło się to kosztem 0,7% poważnych krwawień. Kontynuacja stosowania riwaroksabanu spowodowała, iż łącznie odsetek pacjentów z korzystnym wynikiem wzrósł z 93% do 98%.

Summary:
Background:
DVT treatment with acenocomarol is currently very challenging. These oral drugs at the beginning of therapy should be co-used with injected heparin. This promote patient’s hospitalization unnecessary otherwise. Drug dose is based not on body weight but rather on laboratory results of venous blood – value of INR. Big variation of INR despite stable dosing of the drug depend on changing food consumption of vitamin K and on liver metabolism. Interactions with other drugs that influence liver are common. Finally, very often INR values are out of proper range and thrombotic properties are too high or too low. That creates risk of DVT recurrences or conversely – risk of bleeding. Recent introduction of warfarin on the marked did not improved situation. New oral anticoagulants are expected with hope for easer and safer treatment.
Objective: Outcomes description of recently published clinical research of the new drug – direct inhibitor of key factor in thrombotic process, activated factor Xa.
Method: Description of two RCTs comparing rivaroxaban with vitamin K antagonists (VKA) in DVT treatment and comparing rivaroxaban with placebo in extending treatment after standard 6 or 12 month anticoagulation in case of DVT.
Discussion: EINSTEIN-DVT study find recurrences In 2,1% patients treated with rivaroxaban and 3,0% with VKA. Clinical important bleeding occurred in 8,1% in both groups. Differences in serious bleeding 0,8% vs 1,2% did not reached statistical significance. Statistics confirmed difference in net clinical benefit when DVT recurrence rate was calculated by adding to serious bleeding rate- incidences rate was 4,2% in VKA group and 2,9% in rivaroxaban group.
In second trial (EINSTEIN-Extension) patients were followed-up one year after finalizing standard 6 month or 12 month therapy of DVT. Recurrence rate was 7% in placebo group and was five times diminished thanks to rivaroxaban. Price for that was 0,7% serious bleeding. In total 12 months prolongation of rivaroxaban use increased positive results after 1 year from 93% to 98%.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.