Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Przesiew i doradztwo w zakresie zdrowia młodzieży

Streszczenie:
Poważne problemy zdrowotne, zachowania ryzykowne oraz złe nawyki dotyczące zdrowia są wciąż obecne wśród młodzieży pomimo dostępu do opieki medycznej. Większość z nich nie szuka porad na temat zapobiegania głównym przyczynom chorobowości i śmiertelności w swojej grupie wiekowej, a lekarze często nie znajdują sposobów, aby je przekazać. Chociaż pomoc młodzieży w zapobieganiu nieplanowanej ciąży, chorobom przenoszonym drogą płciową, niezamierzonym urazom, depresji, samobójstwu oraz innym problemom wymaga wysiłków całej lokalnej społeczności, to lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają możliwość omówienia zagrożeń i zaproponowania odpowiednich interwencji. Potwierdzone dane wspierają rutynowe wykonywanie przesiewu w kierunku otyłości i depresji, proponowanie testów w kierunku zakażania ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) oraz przesiewu w kierunku innych zakażeń przenoszonych drogą płciową u części młodzieży. Dane potwierdzające skuteczność porad udzielanych przez lekarza i dotyczących nieplanowanej ciąży, przemocy związanej z przynależnością do gangów oraz nadużywania substancji psychoaktywnych są nieliczne. Dopóki jednak badania nie udowodnią korzyści z zastosowania bardziej specyficznych metod, w komunikacji z młodzieżą dotyczącej wymienionych tematów lekarze powinni wykorzystywać pełen empatii, osobisty przekaz. Skuteczna komunikacja z młodzieżą wymaga przyjmowania pacjenta w cztery oczy, dostosowania rozmowy do indywidualnego pacjenta oraz zrozumienia roli rodziców i zachowania poufności.

Summary:
Serious health problems, risky behavior, and poor health habits persist among adolescents despite access to medical care. Most adolescents do not seek advice about preventing leading causes of morbidity and mortality in their age group, and physicians often do not find ways to provide it. Although helping adolescents prevent unintended pregnancy, sexually transmitted infections, unintentional injuries, depression, suicide, and other problems is a community-wide effort, primary care physicians are well situated to discuss risks and offer interventions. Evidence supports routinely screening for obesity and depression, offering testing for human immunodeficiency virus infection, and screening for other sexually transmitted infections in some adolescents. Evidence validating the effectiveness of physician counseling about unintended pregnancy, gang violence, and substance abuse is scant. However, physicians should use empathic, personal messages to communicate with adolescents about these issues until studies prove the benefits of more specific methods. Effective communication with adolescents requires seeing the patient alone, tailoring the discussion to the individual patient, and understanding the role of the parents and of confidentiality.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.