Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Migotanie przedsionków

Rozpoznanie i leczenie

Streszczenie:
Migotanie przedsionków jest najczęstszą arytmią sercową. Upośledza czynność serca i zwiększa ryzyko udaru mózgu. Częstość pojawiania się nowych przypadków migotania przedsionków zwiększa się wraz z wiekiem. Kluczową kwestą dotyczącą leczenia jest podjęcie decyzji, kiedy przywracać prawidłowy rytm zatokowy, a kiedy tylko kontrolować częstość rytmu komór oraz jak zapobiegać epizodom zakrzepowo-zatorowym. Kontrola częstości rytmu komór jest preferowaną opcją postępowania u większości pacjentów. Kontrola rytmu (utrzymanie rytmu zatokowego) jest wykorzystywana u pacjentów, u których nie można uzyskać kontroli częstości rytmu komór lub u których objawy utrzymują się pomimo uzyskania takiej kontroli. Aktualnym zaleceniem dotyczącym ścisłej kontroli częstości rytmu komór jest uzyskanie spoczynkowych wartości < 80 uderzeń na minutę. W jednym z badań wykazano jednak, że mniej ścisła kontrola częstości z wartościami < 110 uderzeń na minutę w spoczynku nie była gorsza niż kontrola ścisła pod względem zapobiegania zgonom sercowym, przypadkom niewydolności serca, udaru mózgu i zagrażającym życiu arytmiom. Aby zapobiec udarowi mózgu, trzeba oprócz kontrolowania częstości oraz rytmu serca, stosować terapię przeciwkrzepliwą. Warfaryna ma przewagę nad kwasem acetylosalicylowym i klopidogrelem w zapobieganiu udarom mózgu pomimo wąskiego zakresu terapeutycznego i zwiększonego ryzyka krwawienia. W podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia przeciwkrzepliwego pomocne są narzędzia, które pozwalają przewidzieć ryzyko udaru (np. CHADS2) oraz ryzyko krwawienia (np. Wskaźnik Ryzyka Krwawienia Pozaszpitalnego). Opcje leczenia chirurgicznego w migotaniu przedsionków obejmują przerwanie szlaków nieprawidłowego przewodzenia w przedsionkach oraz obliterację uszka lewego przedsionka. Opcją wykorzystywaną do przywracania prawidłowego rytmu zatokowego u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków i z prawidłową wielkością lewego przedsionka jest ablacja przezcewnikowa. Skierowanie do kardiologa jest uzasadnione w przypadku pacjentów ze złożoną chorobą serca, u których objawy występują podczas stosowania leków, którzy nie tolerują tej metody leczenia oraz u pacjentów, którzy mogą być kandydatami do ablacji lub interwencji chirurgicznej.

Summary:
Atrial fibrillation is the most common cardiac arrhythmia. It impairs cardiac function and increases the risk of stroke. The incidence of atrial fibrillation increases with age. Key treatment issues include deciding when to restore normal sinus rhythm, when to control rate only, and how to prevent thromboembolism. Rate control is the preferred manage­ment option in most patients. Rhythm control is an option for patients in whom rate control cannot be achieved or who have persistent symptoms despite rate control. The current recommendation for strict rate control is a resting heart rate of less than 80 beats per minute. However, one study has shown that more lenient rate control of less than 110 beats per minute while at rest was not inferior to strict rate control in preventing cardiac death, heart failure, stroke, and life-threatening arrhythmias. Anticoagulation therapy is needed with rate control and rhythm control to prevent stroke. Warfarin is superior to aspirin and clopidogrel in preventing stroke despite its narrow therapeutic range and increased risk of bleeding. Tools that predict the risk of stroke (e.g., CHADS2) and the risk of bleeding (e.g., Outpatient Bleed­ing Risk Index) are helpful in making decisions about anticoagulation therapy. Surgical options for atrial fibrillation include disruption of abnormal conduction pathways in the atria, and obliteration of the left atrial appendage. Catheter ablation is an option for restoring normal sinus rhythm in patients with paroxysmal atrial fibrillation and normal left atrial size. Referral to a cardiologist is warranted in patients who have complex cardiac disease; who are symptomatic on or unable to tolerate pharmacologic rate control; or who may be candidates for ablation or surgical interventions.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.