Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ostry ból krzyża

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Streszczenie:
Tło: Ostry ból krzyża to jedna z najczęstszych dolegliwości, z jakimi lekarz rodzinny spotyka się w swojej codziennej praktyce. Powszechność występowania schorzenia oraz wpływ na absencję zawodową powodują,
że stanowi ono istotny problem społeczny.
Cel: Odpowiedź na często zadawane przez lekarzy rodzinnych pytania dotyczące ostrego bólu dolnego odcinka kręgosłupa.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Ostry ból krzyża pojawia się przynajmniej raz w życiu u 4 na 5 osób. U około 1/3 pacjentów nie dochodzi do ustąpienia objawów w ciągu pół roku i dolegliwość przyjmuje charakter przewlekły. Wstępna ocena pacjenta z ostrym bólem dolnego odcinka kręgosłupa obejmuje wywiad i badanie przedmiotowe, oparte głównie na badaniu neurologicznym kończyn dolnych. Na jej podstawie kwalifikuje się pacjenta do jednej z czterech kategorii: nieswoisty ból krzyża, ból pleców związany z radikulopatią lub zwężeniem kanału kręgowego, ból pleców odniesiony spoza kręgosłupa oraz ból pleców związany z inną swoistą przyczyną mającą swoje źródło w kręgosłupie. Celem leczenia jest: złagodzenie bólu, poprawa czynnościowa, skrócenie okresu niezdolności do pracy i opracowanie strategii radzenia sobie z chorobą. Leczenie farmakologiczne obejmuje niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwbólowe i zmniejszające napięcie mięśni, a postępowanie niefarmakologiczne opiera się na fizyko- i kinezyterapii.

Summary:
Background: Acute low back pain is one of the most common complaints presented in a GP's everyday practice. High prevalence of this conditions and its impact on absence in work makes low back pain a significant social problem.
Aim: To give answers to frequently asked by family physicians questions regarding a low back pain.
Method: Literature review.
Discussion: Low back pain occurs at least once in a life in 4 of every 5 persons. In about 1/3 of these patients symptoms fail to resolve during 6 months and this condition progresses to a chronic low back pain. The initial assessment of the patient with an acute low back pain includes: a history and a physical examination, based mainly on the neurological examination of the lower extremities. Findings of this assessment categorize patient to one of the 4 categories: nonspecific low back pain; back pain associated with radiculopathy and spinal stenosis; back pain referred from outside of the spine; and back pain associated with another specific cause stemming from the spine. Goals of the treatment include: pain relieving, functional improving, shortening time of the work disability and developing strategies aiming to cope with that disease. Pharmacologic treatment includes using: nonsteroidal antiinflammatory drugs, analgesics and muscle relaxants. Nonpharmacological management is based mainly on the physical therapy and a kinesitherapy.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.