Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Przewlekła niewydolność serca

Poprawa jakości życia dzięki nowoczesnym metodom leczenia

Streszczenie:
Tło:
Przewlekła niewydolność serca (CHF) jest coraz bardziej powszechnym schorzeniem, występującym coraz częściej zwłaszcza w populacji osób starszych. Jest przyczyną znacznej śmiertelności i dużej częstości hospitalizacji i chorobowości.
Cel: Artykuł opisuje aspekty nowoczesnego leczenia, które mogą poprawić przeżywalność, zmniejszyć częstość hospitalizacji oraz poprawić jakość życia pacjentów z CHF.
Dyskusja: Starannie zebrany wywiad, badanie fizykalne oraz przemyślane badania dodatkowe (w tym zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, elektrokardiogram, pełna morfologia krwi obwodowej oraz echokardiogram) mogą często zidentyfikować przyczynę przewlekłej niewydolności serca i stopień jej nasilenia oraz pomóc ukierunkować postępowanie. Leki, dla których wykazano istotne korzyści, obejmują: inhibitory konwertazy angiotensyny, β-adrenolityki, antagonistów aldosteronu oraz antagonistów receptorów angiotensyny. Jeśli pacjenci nie odpowiadają na początkowe leczenie, można zastosować diuretyki pętlowe, azotany, digoksynę, hydralazynę i amiodaron. Często przydatne jest ocenienie stanu pacjenta przez kardiologa, aby wykluczyć niedokrwienie mięśnia sercowego oraz wykonać echokardiografię, która jest kluczowym badaniem dodatkowym w ocenie pacjentów z CHF. Stała, regularna ocena i stopniowe zwiększanie dawek leków, by osiągnąć docelowe wartości ciśnienia tętniczego i wartości tętna oraz wykluczyć schorzenia wyzwalające zaostrzenie CHF, mogą przynieść poprawę dotyczącą opieki oraz ułatwiać osiągnięcie dobrych wyników leczenia pacjentów z CHF, których stan zdrowia jest często bardzo zły.

Summary:
Background:
Chronic heart failure (CHF) is an increasingly common condition with increasing prevalence in the aging population. It has a significant mortality and is associated with a high incidence of hospitalisation and morbidity.
Objective: This article describes the aspects of modern therapy that can improve survival, reduce hospitalisation and improve quality of life for CHF patients.
Discussion: A careful history, physical examination and judicious investigation (including chest X–ray, electrocardiogram, complete blood profile and echocardiogram) can often identify the cause of CHF, the severity of CHF and help guide management. Treatments which have been shown to be of significant benefit include angiotensin converting enzyme inhibitors, beta-blockers, aldosterone antagonists and angiotensin receptor blockers. Loop diuretics, nitrates, digoxin, hydralazine and amiodarone may be used when patients do not respond to initial therapy. Review by a cardiologist is often useful to exclude myocardial ischaemia and to perform echocardiography which is a key investigation in assessment of CHF patients. Ongoing regular review with uptitration of medications to achieve target blood pressure and pulse and exclude exacerbating conditions can lead to improvements in care and facilitate successful outcomes in CHF patients who are often very unwell.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.