Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ostre zapalenie ucha środkowego

Rozpoznanie i leczenie

Streszczenie:
Ostre zapalenie ucha środkowego rozpoznaje się u pacjentów z ostrym początkiem choroby, obecnością wysięku w uchu środkowym, oznakami zapalenia ucha środkowego w badaniu fizykalnym oraz takimi objawami jak ból, drażliwość lub gorączka. Ostre zapalenie ucha środkowego jest zazwyczaj powikłaniem dysfunkcji trąbki słuchowej, która występuje w trakcie wirusowego zakażenia górnych dróg oddechowych. Najczęściej z płynu znajdującego się w uchu środkowym izoluje się takie mikroorganizmy jak: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae oraz Moraxella cararrhalis. Postępowanie w ostrym zapaleniu ucha środkowego należy rozpocząć od odpowiedniego zwalczania bólu. U dzieci ≥ 2. r.ż. z łagodnymi objawami można opóźnić antybiotykoterapię. Antybiotykiem z wyboru w leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego u pacjentów, którzy nie są uczuleni na penicylinę, jest amoksycylina podawana w dużych dawkach (80-90 mg/kg m.c./dobę). Dzieci z objawami utrzymującymi się pomimo antybiotykoterapii trwającej 48-72 godziny należy poddać ponownej ocenie i – jeśli jest to właściwe – należy zastosować środek drugiego rzutu, taki jak amoksycylina z kwasem klawulanowym. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego definiuje się jako obecność wysięku w uchu środkowym przy braku ostrych objawów. Antybiotyki, środki zmniejszające przekrwienie błon śluzowych lub glikokortykosteroidy donosowe nie przyspieszają ustępowania płynu z ucha środkowego i nie są zalecane. Dzieci z oznakami uszkodzenia struktur anatomicznych, z niedosłuchem lub z opóźnieniem rozwoju mowy należy skierować do otolaryngologa.
Summary:
Acute otitis media is diagnosed in patients with acute onset, presence of middle ear effusion, physical evidence of middle ear inflammation, and symptoms such as pain, irritability, or fever. Acute otitis media is usually a complication of eustachian tube dysfunction that occurs during a viral upper respiratory tract infection. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis are the most common organisms isolated from middle ear fluid. Management of acute otitis media should begin with adequate analgesia. Antibiotic therapy can be deferred in children two years or older with mild symptoms. High-dose amoxicillin (80 to 90 mg per kg per day) is the antibiotic of choice for treating acute otitis media in patients who are not allergic to penicillin. Children with persistent symptoms despite 48 to 72 hours of antibiotic therapy should be reexamined, and a second-line agent, such as amoxicillin/clavulanate, should be used if appropriate. Otitis media with effusion is defined as middle ear effusion in the absence of acute symptoms. Antibiotics, decongestants, or nasal steroids do not hasten the clearance of middle ear fluid and are not recommended. Children with evidence of anatomic damage, hearing loss, or language delay should be referred to an otolaryngologist.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.