Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zaburzenia lękowe

Ocena i postępowanie w praktyce lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło: Lęk jest prawidłową reakcją fizjologiczną na zagrożenie. Zaburzenia lękowe występują, gdy tej prawidłowej odpowiedzi fizjologicznej towarzyszy znaczne pobudzenie układu autonomicznego, błędne procesy poznawcze i dysfunkcjonalne strategie radzenia sobie z problemami. Zaburzenia lękowe są bardzo powszechne i często zgłaszane w praktyce lekarza rodzinnego. Często współistnieją z innymi zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi i mogą być związane z istotną chorobowością.
Cel: Artykuł opisuje rozpoznanie, ocenę i postępowanie z zaburzeniami lękowymi w warunkach praktyki lekarza rodzinnego.
Omówienie: Ocena pacjentów zgłaszających się z objawami lęku obejmuje wykluczenie przyczyn somatycznych, wykrycie cech konkretnych zaburzeń lękowych, a także innych współistniejących zaburzeń psychicznych oraz ocenę psychicznego cierpienia odczuwanego przez pacjenta. Opcje postępowania obejmują: psychoedukację, psychoterapię (szczególnie terapię poznawczo-behawioralną) oraz leczenie farmakologiczne. Pacjenci z rozpoznaniem zaburzenia lękowego mogą uzyskać dostęp do finansowanej przez system MedicareI opieki psychologicznej w ramach działań rządu australijskiego. Środkami farmakologicznymi pierwszego rzutu stosowanymi w leczeniu zaburzeń lękowych są selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Niezbędnym elementem monitorowania pacjentów pod kątem poprawy klinicznej jest regularna ocena lekarska, a bardziej złożone prezentacje kliniczne mogą wymagać skierowania do psychologa lub psychiatry.

Summary:
Background: Anxiety is a normal physiological response to a threat. Anxiety disorders occur when this normal physiological response is associated with high levels of autonomic arousal, erroneous cognitions and dysfunctional coping strategies. Anxiety disorders are highly prevalent and present commonly to general practice. Anxiety disorders are often comorbid with other psychiatric and medical disorders and may be associated with significant morbidity.
Objective: This article describes the diagnosis, assessment and management of anxiety disorders in the general practice setting.
Discussion: Assessment in patients presenting with anxiety symptoms involves excluding a medical cause, identifying features of specific anxiety disorders as well as other coexisting psychiatric disorders, and assessing the degree of distress. Management options include psychoeducation, psychological treatments (particularly cognitive behaviour therapy) and pharmacological treatments. Patients with a diagnosis of an anxiety disorder can access Medicare funded psychological care under a number of Australian government initiatives. Selective serotonin reuptake inhibitors and serotonin norepinephrine reuptake inhibitors are the first line pharmacological agents used to treat anxiety disorders. Regular review is vital to monitor for clinical improvement and more complex presentations may require specialist psychological or psychiatric referral.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.